ἀκύματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • calm, tranquil, not washed by the waves, unaffected by trouble
  • not swollen, not pregnant
 • Forms:
ἀκυμάτους
ἀκυροῖ
ἄκυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: invalid, void, of no effect, without authority, of no consequence
 • Forms:
ἀκυροῦνται
ἀκυροῦντες
ἀκύρους
ἀκυρόω
 • Meaning:
  • to invalidate, make void, disannul, make of none effect, cancel, set aside
  • to deny the validity of something, belittle
  • to destroy
  • to treat as meaningless and without value
  • to make powerless
  • to repel an attacker, beat off an attacker
 • Forms:
  • ἀκυροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀκυροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀκυροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀκυρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκυρώσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἀκυρώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἠκυρώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠκύρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκυρῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀκυρόω
ἀκυρώσασα
ἀκυρώσωσι, ἀκυρώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀκυρόω