ῥῆγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a piece (torn off something), fragment, a torn thing
  • a breakage, fracture, wreck, ruin, collapse
 • Forms:
ῥήγματα
ῥήγνυμι
 • Meaning#1:
  • to tear apart, rip
  • to fray, unravel
  • to break (forth), hatch (eggs)
  • to split something in half
  • to break loose, let loose, break out
  • to allow to burst out
 • Meaning#2:
  • to throw down, slam down
  • to dash to the ground, hurl down
  • to smash down, stomp upon, step on hard
 • Forms:
Present
 • ῥήγνυνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ῥήγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ῥήσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ῥήσσω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Imperfect
Future
 • ῥήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ῥαγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ῥήξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἔρρηξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐρράγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρράγησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔρρηξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔρρηξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔρρηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ῥαγῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ῥῆξαι Verb: Aor Act Infin
 • ῥήξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ῥήξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ῥηξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ῥηξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ῥῆξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ῥαγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐρρηγώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἐρρώγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ῥήγνυνται
ῥήγνυται
ῥηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: εἶπον
ῥηθεῖσα
ῥηθείσης
ῥηθεῖσι, ῥηθεῖσιν
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Plur Neut
 • Root: εἶπον
ῥηθέν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἶπον
ῥηθέντα
 • Parse: Part: 1Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εἶπον
ῥηθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: εἶπον
ῥηθῆναι
ῥηθήσεται
ῥηθησομένοις
 • Parse: Part: Fut Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εἶπον
ῥηθησόμενον
 • Parse:
  • Part: Fut Pass Acc Sing Masc
  • Part: Fut Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἶπον
ῥῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something said or spoken, a word, a saying
  • a single word
  • a phrase (rather than a single word)
  • a statement
  • the subject of a speech
  • a thought or intent uttered verbally
  • matter, a thing, affair, something
  • events verbally presented
  • events that happened, acts that occurred
  • course of action (already taken), course of action (yet to be taken)
  • dealings with men and matters
  • palpable objects
  • something unspecified
 • Forms:
ῥήμασι, ῥήμασιν
ῥήματα
ῥήματι
ῥήματος
ῥημάτων
ῥῆξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ῥήγνυμι
ῥήξαντες
ῥήξαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to tear apart
 • Root: ῥήγνυμι
ῥήξας
ῥηξάτω
ῥηξάτωσαν
ῥήξει
ῥῆξον
ῥήξω
ῥήξωσι, ῥήξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ῥήγνυμι
ῥήσει
ῥήσεις
 • Parse #1: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: ῥῆσις
ῥήσεις
ῥῆσιν
ῥῆσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: word, expression, speaking, speech, verbal message
ῥήσσει
ῥήσσω
 • Note: A later form of ῥήγνυμι
 • Meaning:
  • to throw down, slam down
  • to dash to the ground, hurl down
  • to smash down, stomp upon, step on hard
 • Root: ῥήγνυμι
ῥητά
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root:ῥητός
ῥητάς
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root:ῥητός
ῥητῆς
ῥητίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: balm, resin (from a tree)
 • Forms:
ῥητίνην
ῥητίνης
ῥητοῖς
ῥητόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ῥητός
ῥητορεύω
 • Meaning: to be a public speaker, be an orator
ῥητορικῆς
ῥητορικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • oratorical
 • Forms:
  • ῥητορικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ῥητορικῶν Adj: Gen Plur MFN
ῥητορικῶν
ῥήτορος
ῥητόρων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: orator, speaker
 • Root: ῥήτωρ
ῥητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • spoken, stipulated, stated, specified, previously mentioned

   οὐ τελευτήσει ἀπὸ ... Ἰσραὴλ ῥητόν
   none of the stated things from Israel will die (Ex 9:4)

   πᾶν ῥητὸν ἀδίκημα
   every stated unlawfulness (Ex 22:9)

 • Forms:
  • ῥητόν Adj: Acc Sing Masc
ῥητῶν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
 • Meaning: to flow
 • Root: ῥέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Gen Plur MFN
 • Meaning: spoken, stated
 • Root: ῥητός
ῥήτωρ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • public speaker, orator
 • Forms:
ῥητῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: distinctly, expressly, explicitly