ἐπαύλει
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: dwelling, residence
 • Root: ἔπαυλις
ἐπαύλεις
ἐπαύλεσιν
ἐπαύλεων
ἐπαύλεως
ἔπαυλιν
ἔπαυλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dwelling, residence
  • farm, homestead
  • temporary living quarters
  • modest living quarters
  • fold
  • unwalled village
 • Forms:
ἐπαύξω
 • Meaning:
  • to increase, enlarge, augment
  • to add to the quantity of
 • Forms:
  • ἐπαύξων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπαύξων
ἐπαύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύριον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: tomorrow, next day, the day after
ἔπαυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: παύω
ἐπαυσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: παύω
ἔπαυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
ἐπαυτοφώρῳ
 • Parse: Adverb
 • Note: Also written as two words: ἐπ’ αὐτοφώρῳ
 • Meaning:
  • in the very act
  • in theft itself, i.e., (by analogy) in actual crime

  αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ’ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη
  αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη ἐπαυτοφώρῳ μοιχευομένη

  This woman was caught in the very act of adultery (John 8:4)