ἐπάν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: when, whenever, as soon as
ἐπαναβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw on, throw over
ἐπανάγαγε
ἐπαναγαγεῖν
ἐπαναγαγών
ἐπάναγε
ἐπανάγειν
ἐπαναγιγνώσκω, ἐπαναγινώσκω
 • Meaning: to know well, know certainly
ἐπάναγκες
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • necessarily, by compulsion
  • τὰ ἐπάναγκες = the necessary things
ἐπαναγνωσθῇ
ἐπαναγόντων
ἐπανάγουσι, ἐπανάγουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to bring up
 • Root: ἐπανάγω
ἐπανάγω
 • Active Meaning:
  • to bring up, lead
  • to return
  • to return to
  • to turn back from
  • to cause to move up
  • to connect up to (something)

   δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπιχεόντων καὶ ἐπαναγόντων τὰς ἐπαρυστρίδας τὰς χρυσᾶς
   two gold nozzles that pour and connect to the golden oil dispensers (Zech 4:12)

 • Passive Meaning:
  • to go forth into the sea
  • to cause to move out to sea
  • to launch out (to sea)
 • Forms:
  • ἐπαναχθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
  • ἐπανάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπαναγαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐπάναγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαναγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐπανάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπανάγων
ἐπαναδράμον
ἐπαναδράμωμεν
ἐπαναιρέομαι
 • Meaning: to take upon one, enter into
ἐπαναίρεσιν
ἐπαναίρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slaughter, destruction
ἐπαναιρέω
 • Active Meaning:
  • to make away with, destroy
  • to take possession, conquered
 • Passive Meaning:
  • to kill
  • to slay
 • Forms:
  • ἐπανελέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐπανελόμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
ἐπανακαινίζω
 • Meaning:
  • to renew, revive
  • to resume, do again
 • Forms:
  • ἐπανακαινίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπανακαινίζων
ἐπανακάμπτω
 • Meaning: to return
 • Forms:
  • ἐπανακάμψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπανακάμψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπανακάμψωσι(ν) Verb: Aor Subj 3rd Plur
ἐπανακάμψαι
ἐπανάκαμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: return
ἐπανακάμψω
ἐπανακάμψωσι, ἐπανακάμψωσιν
ἐπαναμιμνῄσκω
 • Active Meaning:
  • to remind (someone) of (something) again
 • Passive Meaning:
  • to call to mind
  • to remember (something) again
 • Forms:
  • ἐπαναμιμνήσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπαναμιμνήσκων, ἐπαναμιμνῄσκων
ἐπαναπαῇ
ἐπαναπαῇς
ἐπαναπαήσεται
ἐπαναπαύῃ
ἐπαναπαύομενοι
ἐπαναπαυομένων
ἐπαναπαύσεται
ἐπανάπαυσον
ἐπαναπαύω
 • Meaning:
  • to rest upon, rely upon, depend on
  • to rest, take one's rest
  • to find rest, find comfort, find support
  • to rest assured and unworried
  • to rely on (someone, something), depend on
  • to lean, trust
  • to approach
  • to allow freedom of movement
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: Herm. Par. 2:5; Barn 4:13

 • Forms:
  • ἐπαναπαῇ Verb:
  • ἐπαναπαύομενοι Part: Pres Mid/Pass Nom/Voc Plur Masc (Herm. Par. 2:5; Barn 4:13)
  • ἐπαναπαήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαύῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπαναπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαυομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐπανάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαναπέπαυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπανεπαύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπανεπαύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπανεπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπανεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαῇς Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
ἐπαναπέπαυται
ἐπανασταίη
ἐπαναστάσει
ἐπανάστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a rising up against, an insurrection
ἐπαναστῇ
ἐπαναστῆναι
ἐπαναστήσεις
ἐπαναστήσεται
ἐπαναστήσομαι
ἐπαναστήσονται
ἐπαναστραφέν
ἐπαναστραφήσεσθε
ἐπαναστραφήσεται
ἐπαναστραφήσῃ
ἐπαναστραφήσομαι
ἐπαναστρέφω
 • Meaning: to turn back upon, return (to the same place)
 • Forms:
  • ἐπαναστραφέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐπαναστραφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπαναστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαναστραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπαναστραφήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐπαναστρέφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐπαναστρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐπαναστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπαναστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐπαναστρέφων
ἐπαναστρέψας
ἐπαναστρέψει
ἐπαναστρέψεις
ἐπανατρέχω
 • Meaning: to run upon, hurry toward
 • Forms:
  • ἐπαναδράμον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπαναδράμον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπαναδράμωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐπανατρυγάω
 • Meaning: to glean after the vintage harvest; to pick up leftover crop in the field after the harvest
 • Forms:
  • ἐπανατρυγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐπανατρυγήσεις
ἐπαναχθέντας
ἐπανδρόω
 • Meaning:
  • to make manly, awaken courage
  • to cause to become brave
 • Forms:
  • ἐπανδρῶσαι Verb: Aor Act Infin
ἐπανδρῶσαι
ἐπάνειμι
 • Meaning: to go back
ἐπανελέσθαι
ἐπανελεύσεται
ἐπανελεύσομαι
ἐπανελθεῖν
ἐπανελθόντος
ἐπανελθοῦσα
ἐπανελθοῦσαι
 • Parse:
  • Part: Aor Act Dat Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • Meaning: to go back, return
 • Root: ἐπανέρχομαι
ἐπανελθούσης
ἐπανέλθωμεν
ἐπανελθών
ἐπανελόμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπαναιρέω
ἐπανελόμενος
ἐπανεμέω
 • Meaning: to remember, bring to one's mouth again
 • Forms:
  • ἐπανεμνήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἐπανεμνήσθην
ἐπανεπαύετο
ἐπανεπαύοντο
ἐπανεπαύσαντο
ἐπανεπαύσατο
ἐπανέρχεσθαι
ἐπανέρχομαι
 • Meaning:
  • to go back, return, come again
  • to repeat, do again
 • Forms:
  • ἐπανῆλθε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπανέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐπανελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπανελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπανελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπανελθόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐπανελθών Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐπανέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐπανέστη
ἐπανεστηκότων
ἐπανέστησαν
ἐπανέστητε
ἐπάνηκε
ἐπανήκω
 • Meaning: to go back, have come back, return
 • Forms:
  • ἐπανήξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπάνηκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπανήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐπανῆλθε, ἐπανῆλθεν
ἐπανήξει
ἐπανήξομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to bring up
 • Root: ἐπανάγω
ἐπανήξω
ἐπανθέω
 • Meaning: to bloom, be in flower
 • Forms:
  • ἐπανθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐπανθήσει
ἐπανιέναι
ἐπανίημι
 • Meaning: to let loose at, relax
ἐπανιστάμενοι
ἐπανισταμένοις
ἐπανισταμένους
ἐπανισταμένων
ἐπανιστανόμενοι
ἐπανιστανομένοις
ἐπανιστανομένους
ἐπανιστανομένων
ἐπανίστανται
ἐπανίστατο
ἐπανίστημι
 • Meaning:
  • to rise up (to attack)
  • to rise in rebellion
  • to cause to stand upon
  • to be launched
  • Medical: to swell
 • Forms:
Present
 • ἐπανισταμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπανισταμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπανιστάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐπανισταμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐπανίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπανιστανόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐπανιστανομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπανιστανομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπανιστανομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἐπανίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπαναστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπαναστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπαναστήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπαναστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπαναστήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπανασταίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπαναστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπαναστῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπανέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπανέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπανέστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • ἐπανεστηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
ἐπανιών
ἐπάνοδον
ἐπάνοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • return, a rising up, renewal
  • moving back (to God in repentance)
 • Forms:
ἐπανορθόω
 • Meaning:
  • to set up again, reset
  • to restore to former condition
  • to restore to a better condition
 • Forms:
  • ἐπανορθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπανωρθώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐπανορθῶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Neut
  • Part: Pres Act Nom Masc
 • Meaning: to restore, set up again
 • Root: ἐπανορθόω
ἐπανορθῶσαι
ἐπανορθώσει
ἐπανορθώσεως
ἐπανόρθωσι, ἐπανόρθωσιν
ἐπανόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • correction, correcting
  • restoration
  • improvement, advantage
ἐπάνω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • above (the surface)
   • above (in greater quantity)
   • farther forward
  • Preposition:
   • above + Gen
   • higher than
   • beside, in the close vicinity of
   • situated to the north of
ἐπάνωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • above
   • from above, on top
  • Preposition:
   • from above + Gen
   • away from the vicinity of + Gen
ἐπανωρθώθη