ἐμά
 • Parse: Adj: 1st Person Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐμός
ἐμαγείρευσας
ἐμαδάρωσα
ἔμαθε, ἔμαθεν
ἔμαθες
ἐμάθετε
ἐμαθητεύθη
ἐμαθήτευσε, ἐμαθήτευσεν
ἔμαθον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: μανθάνω
ἐμαί
 • Parse: Adjective: 1st Person Nom Plur Fem
 • Root: ἐμός
ἐμαίμασσε, ἐμαίμασσεν
ἐμαῖς
 • Parse: Adjective: 1st Person Dat Plur Fem
 • Root: ἐμός
ἐμακάριζε, ἐμακάριζεν
ἐμακάριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μακαρίζω
ἐμακάρισα
ἐμακάρισαν
ἐμακάρισε, ἐμακάρισεν
ἐμακροημέρευσαν
ἐμακροθύμησε, ἐμακροθύμησεν
ἐμακροτόνησαν
ἐμάκρυνα
ἐμάκρυναν
 • Parse #1: Adverb
 • Meaning: prolong
 • ——
 • Parse #2: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: μακρύνω
ἐμάκρυνας
ἐμάκρυνε, ἐμάκρυνεν
ἐμακρύνθη
ἐμακρύνθησαν
ἐμαλακίσθη
ἐμαλακίσθην
ἐμαλάκυνε, ἐμαλάκυνεν
ἐμάνης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to rage, be furious
 • Root: μαίνομαι
ἐμάνθανες
ἐμαντεύοντο
ἐμάραναν
ἐμαράνθη
ἐμαρτύρει
ἐμαρτυρεῖτο
ἐμαρτυρήθη
ἐμαρτυρήθην
ἐμαρτύρησα
ἐμαρτυρήθησαν
ἐμαρτυρήσαμεν
ἐμαρτύρησαν
ἐμαρτύρησε, ἐμαρτύρησεν
ἐμαρτύρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μαρτυρέω
ἐμάς, ἐμᾶς
 • Parse: Adj: 1st Person Acc Plur Fem
 • Root: ἐμός
ἐμασσῶντο
ἐμαστίγου
ἐμαστίγουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μαστιγόω
ἐμαστιγώθησαν
ἐμαστίγωσας
ἐμαστίγωσε, ἐμαστίγωσεν
ἐμάστιξε, ἐμάστιξεν
ἐμασῶντο
ἐματαιώθη
ἐματαιώθην
ἐματαιώθησαν
ἐμαυτῇ
ἐμαυτήν
ἐμαυτῆς
ἐμαυτόν
ἐμαυτοῦ
 • Parse: Reflexive pronoun: 1st Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: me, mine own (self), myself
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
GENἐμαυτοῦἐμαυτῆςἐμαυτοῦ
DATἐμαυτῷἐμαυτῇἐμαυτῷ
ACCἐμαυτόνἐμαυτήνἐμαυτόν
ἐμαυτῷ
ἐμαχεσάμην
ἐμαχέσαντο
ἐμαχέσατο
ἐμάχοντο