ἑλιγήσεται
ἕλιγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: package, roll, curl, lock
ἐλιθάσθην
ἐλιθάσθησαν
ἐλιθοβόλησαν
ἐλιθοβόλησε, ἐλιθοβόλησεν
ἐλιθοβόλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: λιθοβολέω
ἕλικι
ἐλίκμησα
ἑλικτά
ἑλικτή
ἑλικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • curved, twisted, wreathed, rolled, winding
  • rolled (bread)
  • winding (staircase)
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑλικτόςἑλικτήἑλικτόν
GENἑλικτοῦἑλικτῆς
ἑλικτής
ἑλικτοῦ
DATἑλικτῷἑλικτῇἑλικτῷ
ACCἑλικτόνἑλικτήνἑλικτόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑλικτοίἑλικταίἑλικτά
GENἑλικτῶνἑλικτῶνἑλικτῶν
DATἑλικτοῖςἑλικταῖςἑλικτοῖς
ACCἑλικτούςἑλικτάςἑλικτά
ἐλιμαγχόνησε, ἐλιμαγχόνησεν
ἕλιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tendril of a vine
  • vine branch
  • fetter
 • Forms:
ἑλίξεις
ἐλίπανας
ἐλίπανε, ἐλίπανεν
ἐλιπάνθη
ἐλιπάνθησαν
ἔλιπε, ἔλιπεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λείπω
ἔλιπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λείπω
ἑλισσόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἑλίσσω
ἑλίσσω
 • Meaning:
  • Active:
   • to roll up, coil, curl, wind, wrap, turn, fold
   • to roll along
  • Passive:
   • to be entangled
   • to be rolled up
 • Forms:
  • ἑλιχθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
  • ἑλιγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἑλισσόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἑλίξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐλιτάνευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: λιτανεύω
ἑλιχθείη