ἐλογίζετο
ἐλογιζόμην
ἐλογίζοντο
ἐλογισάμεθα
ἐλογισάμην
ἐλογίσαντο
ἐλογίσατο
ἐλογίσθη
ἐλογίσθημεν
ἐλογίσθησαν
ἐλογίσω
ἐλοΐ
 • Parse: Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: Eloi, my God
 • Concord:

  NT: Heb. 11:25
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἐλοιδόρει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to abuse, revile
 • Root: λοιδορέω
ἐλοιδορεῖτο
ἐλοιδορήθησαν
ἐλοιδόρησαν
ἐλοιδόρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: λοιδορέω
ἑλόμενος
 • Parse: Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: αἱρέω
ἕλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: marsh, meadow-land
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἕλοςἕλη
GENἕλουςἑλῶν
DATἕλειἕλεσι(ν)
ACCἕλοςἕλη
ἐλούετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λούω
ἐλούου
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λούω
ἔλουσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λούω
ἐλουσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: λούω
ἐλούσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: λούω
ἐλούσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: λούω
ἔλουσε, ἔλουσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λούω
ἐλούσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λούω