ἀρῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: αἴρω
ἄρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: any spice, an aromatic herb, sweet spice
 • Forms:
ἀρώμασι, ἀρώμασιν
ἀρώματα
ἀρώματος
ἀρωμάτων
ἄρωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: αἴρω
ἄρωσι, ἄρωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω