ἀγκάλαις
ἀγκάλας
ἀγκάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the bent arm (as though to receive something), elbow, crook of the arm, embrace
 • Forms:
ἀγκαλίδα
ἀγκαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: arm, armful, sheaf, (someone's smallest possession)
 • Concord:

  LXX: Job 24:19>

 • Forms:
ἀγκάλισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something that is embraced, taken in one's arms
 • Forms:
ἀγκαλῶν
ἄγκιστρα
ἄγκιστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a hook, a bent hook, a fish-hook
 • Forms:
ἀγκίστρῳ
ἀγκύλαι
ἀγκύλας
ἀγκύλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a loop, noose in a cord
  • a curtain ring, hook
  • the bend in the arm, elbow, wrist, or knee
 • Forms:
ἀγκυλῶν
ἄγκυρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an anchor (bent shape)
 • Forms:
ἄγκυραν
ἀγκύρας
ἀγκών
ἀγκών
ἀγκών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • elbow, bent arm (usually the inside of the arm at the elbow joint)
  • ankle, bone joint
 • Forms:
ἀγκῶνα
ἀγκῶνας
ἀγκῶνες
ἀγκωνίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
 • Concord:

  LXX: Ex 26:17

ἀγκωνίσκους
ἀγκῶνος
ἀγκώνων