ὑπεξαιρέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to put aside, except, exclude
   • to remove
   • to deny access to, withhold
  • Passive:
   • to be removed
   • to be taken away
 • Forms:
  • ὑπεξῄρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ὑπέξειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to withdraw gradually
ὑπεξελθεῖν
ὑπεξελθών
ὑπεξέρχομαι
 • Meaning: to go out quietly, go out secretly, sneak out
 • Forms:
  • ὑπεξελθεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ὑπεξῆλθε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπεξῆλθε, ὑπεξῆλθεν
ὑπεξῄρηται