ὑπέλαβεν
ὑπέλαβες
ὑπελάβομεν
ὑπέλαβον
ὑπελάμβανον
ὑπελείποντο
ὑπελείφθη
ὑπελείφθην
ὑπελείφθησαν
ὑπεληλυθυῖαι
ὑπέλιπεν
ὑπελίπετο
ὑπελίποντο
ὑπελίπω
ὑπελύετο
ὑπελύσατο