συσταθείς
συσταθέν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass part Nom/Acc sing Neut
  • Verb: Aor Pass ind 3rd plur
 • Root: συνίστημι
συσταθέντες
συστάς
συστάσει
συστάσεις
συστασιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a fellow insurgent, co-terrorist, fellow-insurrectionist
 • Forms:
  • συστασιαστῶν Noun: Gen Plur Masc
συστασιαστῶν
σύστασιν
σύστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gathering, union, association, band (of robbers), gang
  • an encounter, struggle
  • a structure, constitution, nature
  • Hostile sense: conflict, close combat, conspiracy
 • Forms:
  • συστάσεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
  • συστάσει Noun: Dat Sing Fem
  • σύστασιν Noun: Acc Sing Fem
συστατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: introductory, recommended, of commendation
 • Forms:
  • συστατικῶν Adj: Gen Plur Masc
συστατικῶν
συσταυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to crucify with
 • Construct: ἀνασταυρόω, σταυρόω, συσταυρόω
 • Forms:
  • συνεσταύρωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • συνεσταυρωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • συνεσταυρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συσταυρωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • συσταυρωθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
top
συσταυρωθέντες
συσταυρωθέντος
συστέλλεσθαι
συστέλλω
σύστεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a whole made up of parts
  • a system (e.g., water system)
  • community
  • band, garrison, company
  • the main section, main body (of an army)
 • Forms:
  • συστέματα Noun: Acc Plur Neut
  • συστέματι Noun: Dat Sing Neut
συστέματα
συστέματι
συστενάζει
συστενάζω
σύστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a body of soldiers, a corps
  • a system
  • a whole made up of parts, a composition, a gathering together
  • an organized government, constitution
 • Forms:
  • συστήματα Noun: Acc Plur Neut
  • συστήματι Noun: Dat Sing Neut
top
συστήματα
συστήματι
συστῆναι
συστησάμενοι
συστησάμενος
συστήσαντα
συστήσασθαι
συστήσασθε
συστοιχεῖ
συστοιχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to file together (as soldiers in ranks), correspond to, answer to
 • Forms:
  • συστοιχεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
συστρατιώτῃ
συστρατιώτην
συστρατιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellowsoldier, co-campaigner
 • Forms:
  • συστρατιώτῃ Noun: Dat Sing Masc
  • συστρατιώτην Noun: Acc Sing Masc
συστραφέντας
top
σύστρεμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything twisted up together
  • a group (of men), a gang (of men), a crowd, concourse
 • Forms:
  • συστρέμματος Noun: Gen Sing Neut
  • συστρεμμάτων Noun: Gen Plur Neut
συστρέμματος
συστρεμμάτων
συστρέφετε
συστρεφομένη
συστρεφομένοις
συστρεφομένων
συστρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to twist up into a ball, entwine together
   • to tie up, wrap up
   • to group themselves, rally, gather, collect, bundle
   • to unite, conspire
   • to turn
   • to conspire against
   • to amass wealth
   • of animals: to crouch down ready to spring
   • of formation of soldiers: to march in close formation
   • of formation of soldiers: to wheel to one side, turn sharply
   • of words: to compress, write briefly
  • Middle:
   • to move to and fro
   • to whirl around (i.e., the motion of a sling)
   • to form in a compact body (of soldiers)
   • to gather
   • to conspire, conspire against, conspire with
 • Construct: ἀναστρέφω, ἀποστρέφω, διαστρέφω, ἐκστρέφω, ἐπαναστρέφω, ἐπιστρέφω, ἐπισυστρέφω, καταστρέφω, μεταστρέφω, περιστρέφω, στρέφω, συναναστρέφω, συστρέφω, ὑποστρέφω
 • Forms:
  • συνεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνεστράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • συνεστράφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνεστραμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • συνεστρέφετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • συνέστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συστραφέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • συστρέφετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συστρεφομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • συστρεφομένοις Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • συστρεφομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • συστρέψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • συστρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
συστρέφων
συστρέψαντος
top
συστρέψας
συστροφαί
συστροφαῖς
συστροφάς
συστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a swarm (of bees), dense mass, a twisting together, band together, concourse
  • a plot, conspiracy
  • a disorderly gathering, seditious gathering, commotion
 • Forms:
  • συστροφαί Noun: Nom Plur Fem
  • συστροφαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • συστροφάς Noun: Acc Plur Fem
  • συστροφήν Noun: Acc Sing Fem
  • συστροφῆς Noun: Gen Sing Fem
συστροφήν
συστροφῆς