συσκέπτομαι
συσκηνίοις
συσκήνιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a dwelling in one tent: of soldiers, a messing together
 • Forms:
  • συσκηνίοις Noun: Dat Plur Masc
σύσκηνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who lives in the same tent, a messmate
 • Forms:
  • συσκήνου Noun: Gen Sing Masc
συσκήνου
συσκιάζον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shadowing
συσκιάζοντες
συσκιάζοντος
συσκιάζω
σύσκιος
συσκίου
συσκοτάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to grow very dark, make dark
  • to become dark
 • Forms:
  • συσκοτάσαι Verb: Aor Act Infin
  • συσκοτασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • συσκοτάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συσκοτάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συσκοτάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συσκοτάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συσκοτάζων
συσκοτάσαι
συσκοτασάτω
συσκοτάσει
συσκοτάσουσιν
συσκοτάσω
συσκοτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make dark together
 • Forms:
  • συνεσκότασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing