συσκέπτομαι
 • Meaning: to determine, contemplate together
συσκηνίοις
συσκήνιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a dwelling in one tent: of soldiers, a messing together
σύσκηνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who lives in the same tent, a messmate
συσκήνου
συσκιάζον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shadowing
συσκιάζοντες
συσκιάζοντος
συσκιάζω
 • Meaning: to shade quite over, throw a shade over, shade closely, provide a thick shade
 • Forms:
  • συσκιάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • συσκιάζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
σύσκιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: shady, closely shaded, thickly shaded
 • Forms:
  • συσκίου Adj: Gen Sing Neut
συσκίου
συσκοτάζω
 • Meaning:
  • to grow very dark, make dark
  • to become dark
 • Forms:
  • συσκοτάσαι Verb: Aor Act Infin
  • συσκοτασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • συσκοτάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συσκοτάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συσκοτάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συσκοτάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
συσκοτάζων
συσκοτάσαι
συσκοτασάτω
συσκοτάσει
συσκοτάσουσι, συσκοτάσουσιν
συσκοτάσω
συσκοτίζω
 • Meaning: to make dark together
 • Forms:
  • συνεσκότασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing