ζάθεος
ζαθέῳ
ζακχῶ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: treasuries
 • Concord: 1Chron 28:11
ζατρεφέων
ζατρεφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-fed, fat
 • Forms:
  • ζατρεφέων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ζαφθάνι
 • Parse: Greek letters of Hebrew
 • Meaning: Alt. form of σαβαχθάνι
ζάχρυσε
ζάχρυσος
ζάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live, be alive
  • to be lively, quick
  • to be full of life
  • to regain life, become alive
  • to escape near death experience and survive
  • to lead a certain way of life (e.g., live by the sword)
 • Cognates: ἀναζάω, διαζάω, ἐπιζάω, ζάω, συζάω
 • Forms:
  • ἔζη Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔζησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔζησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔζησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔζησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔζησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐζῆτε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
  • ἔζων Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ζῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ζῆθι Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ζῆν Verb: Pres Act Infin
  • ζῇν Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • ζῇς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ζῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ζήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ζήσας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ζήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ζήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ζησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ζησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ζήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ζήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ζήσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ζήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ζήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ζήσῃ
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ζήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ζήσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ζήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ζήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ζήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ζησόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ζῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ζήσοντ᾽ Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ζήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ζήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ζήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ζήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ζήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ζήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ζῆτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ζήτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ζῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ζῶμεν
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
   • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ζῶν
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ζῶντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • ζῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ζῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ζῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ζῶντος
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • ζώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ζῶντως Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ζῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ζῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ζώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ζῶσι
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ζῶσιν
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ζώσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • ζώσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ζωσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem