ζάθεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very divine, sacred
 • Forms:
  • ζαθέῳ Adj: Dat Sing MFN
ζαθέῳ
ζακχῶ, ζακχῶν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: treasuries
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Chron 28:11
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ζάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: storm, squall, driving rain
 • Forms:
ζατρεφέων
ζατρεφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: well-fed, fat
 • Forms:
ζαφθάνι
 • Parse: Greek letters of Hebrew
 • Meaning: Alt. form of σαβαχθάνι
ζάχρυσε
ζάχρυσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: rich in gold
 • Forms:
ζάω
 • Meaning:
  • to live, be alive
  • to be lively, quick
  • to enliven, animate
  • to be fresh (e.g., fresh, running water as opposed to stagnant water)
  • to be full of life
  • to ulcerate, fester, be an open wound or tissue
  • to regain life, become alive
  • to escape near death experience and survive
  • to lead a certain way of life (e.g., live by the sword)
 • Forms:
Present
 • ζῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζῆθι Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ζῆν Verb: Pres Act Infin
 • ζῇν Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ζῇς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ζῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ζῆτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ζῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ζήτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ζῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ζῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ζῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ζῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ζῶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ζῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ζῶντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ζῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ζῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ζῶντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ζῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ζῶντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • ζώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ζῶντως Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ζῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ζῶσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ζώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ζῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ζῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ζῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ζῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ζώσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ζώσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ζωσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
Imperfect
 • ἔζη Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐζῆτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἔζων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔζων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ζήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ζήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ζήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ζήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ζήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ζήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ζήσῃ Verb: Fut Act Mid 2nd Sing
 • ζήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ζησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ζήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ζήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ζήσοντ᾽ Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔζησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔζησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔζησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔζησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔζησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ζῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ζήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ζήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ζήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ζήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ζήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ζησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ζησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ζήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ζήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ζήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ζήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ζῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ζήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ζήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ζήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ζήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect