ζῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζήλευε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be eager, earnest
ζήλη
ζηλοῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Nom Plur Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλοῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζῆλον
ζῆλος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • good sense: zeal, ardour
  • bad sense: jealousy, envy
 • Cognates: ἀντίζηλος, ζῆλος
 • Forms:
  • ζήλη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ζῆλον Noun: Acc Sing Masc
  • ζήλου Noun: Gen Sing Masc
  • ζήλους Noun: Acc Plur Masc
  • ζήλῳ Noun: Dat Sing Masc
ζηλοτυπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jealousy, rivalry, envy
 • Forms:
  • ζηλοτυπίας Noun: Gen Sing Fem
ζηλοτυπίας
ζήλου
ζηλοῦν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζηλόω
top
ζηλούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ζηλόω
ζήλους
ζηλοῦσθαι
ζηλοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζηλόω
ζηλοῦτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Subj 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζηλόω
ζηλούτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • good sense:
   • to strive, desire, exert
   • to be concerned about (someone), court (someone's) favour
   • to manifest zeal
  • bad sense:
   • to be jealous, be envious
 • Cognates: παραζηλόω
 • Forms:
  • ἐζήλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐζήλωκα Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
  • ἐζήλωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐζήλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐζήλωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ζηλοῦν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ζήλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ζήλευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ζηλοῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Noun: Nom Plur Masc
  • ζηλοῖς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ζηλούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ζηλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ζηλοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ζηλοῦτε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Subj 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ζηλούτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ζηλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ζηλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ζηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ζηλώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ζηλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ζηλώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ζηλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ζηλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ζηλώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ζήλωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ζηλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ζηλῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ζηλόω
ζήλῳ
ζηλῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλῶσαι
top
ζηλώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλώσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζηλόω
ζηλώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλώσεως
ζηλώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζήλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jealousy, emulation, imitation, zeal, eagerness
 • Forms:
  • ζηλώσεως Noun: Gen Sing Fem
ζήλωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλωταί
ζηλωτήν
ζηλωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: zealous, a zealot
 • Forms:
  • ζηλωταί Noun: Nom Plur Masc
  • ζηλωτήν Noun: Acc Sing Masc
ζηλωτόν
top
ζηλωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: zealous, jealous
 • Forms:
  • ζηλωτόν Adj: Nom Sing Neut
ζημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: penalty, fine, detriment, damage, loss, disadvantage
 • Forms:
  • ζημίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ζημίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ζημίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ζημίας Noun: Gen Sing Fem
ζημίᾳ
ζημίαις
ζημίαν
ζημίας
ζημιουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ζημιόω
ζημιοῦν
ζημιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to injure
   • to punish
   • to fine with
  • Passive:
   • to suffer damage, suffer loss, forfeit, sustain injury
   • to be punished
 • Forms:
  • ἐζημιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐζημιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐζημίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ζημιουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ζημιοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ζημιωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ζημιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ζημιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ζημιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ζημιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ζημιώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ζημιωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ζημιόω
ζημιωθῇ
top
ζημιωθῆναι
ζημιωθήσεται
ζημιωθῆτε
ζημιώσουσιν
ζῆν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ζάω
ζῇν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: ζάω
ζῆθι
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζῆσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: ζάω
ζήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ζάω
ζήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ζάω
ζήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ζάω
top
ζήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ζάω
ζησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • Root: ζάω
ζήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ζάω
ζῆσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσοντ᾽
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
top
ζήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ζάω
ζήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ζάω
ζήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ζάω
ζήσωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζῆτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζητεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζήτει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητεῖν
ζητεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητεῖται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ζητείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to seek, search, look for
  • to inquire, investigate, examine, consider, deliberate
  • to try to obtain, desire to possess
  • to strive for, aim for, desire, wish
  • to ask for, request, demand (something)
 • Cognates: ἀναζητέω, ἐκζητέω, ἐπιζητέω, ζητέω, συζητέω
 • Forms:
  • ἐζήτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐζητεῖτε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
  • ἐζητεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐζητήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐζήτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐζητήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐζήτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐζήτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐζητήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐζήτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐζήτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐζητοῦμεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ἐζήτουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ζητεῖ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ζήτει
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ζητεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ζητεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ζητείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ζητεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ζητεῖτε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ζητείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ζητηθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • ζητηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ζητηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ζητηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ζητηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ζητῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ζητῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ζητήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ζητήσας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ζητήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ζητήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ζητησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ζητησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ζητήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ζητήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ζητήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ζητήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ζητήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ζήτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ζητήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ζητήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ζητήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ζητήσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • ζητήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ζητοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ζητοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ζητούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ζητούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ζητοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ζητοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ζητοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ζητοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ζητοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ζητούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ζητοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ζητοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ζητοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ζητῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ζητῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ζητήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
top
ζητηθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: ζητέω
ζητηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητηθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ζητηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητηθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζήτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a search, question, debate
 • Forms:
  • ζητήματα
   • Noun: Acc Plur Neut
   • Noun: Nom Plur Neut
  • ζητήματος Noun: Gen Sing Neut
  • ζητημάτων Noun: Gen Plur Neut
ζητήματα
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Neut
  • Noun: Nom Plur Neut
 • Root: ζήτημα
ζητήματος
ζητημάτων
ζητῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητῆσαι
ζητήσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ζητέω
ζητήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζητέω
top
ζητησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσεις
ζητήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσεως
ζητήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζήτησιν
ζήτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an investigation
  • controversial question, controversy, dispute
  • discussion, debate
 • Forms:
  • ζητήσεις Noun: Acc Plur Fem
  • ζητήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ζήτησιν Noun: Acc Sing Fem
ζητήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ζητέω
ζήτησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ζητέω
top
ζητήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζητήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητοῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ζητοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ζητέω
ζητούμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζητέω
ζητούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ζητέω
ζητοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζητούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ζητέω
top
ζητοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ζητῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζητέω