ὀπαδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: he who does the same as a predecessor
ὀπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause to follow, urge to follow
 • Forms:
  • ὤπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀπαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ὀπή
ὀπάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὀπή
ὅπερ
ὀπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a cavern, cave, hole, cleft
  • an opening, hole (in the roof to permit smoke to escape)
  • aperture, breach
  • a socket (of an eye)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀπήὀπαί
GENὀπῆςὀπῶν
DATὀπῇὀπαῖς
ACCὀπήνὀπάς
VOCὀπήὀπαί
ὀπήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὀπή
ὁπηνίκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: since, when, at what point of time, at what hour, on what day
ὀπῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ὀπή
ὀπήτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a little awl
 • Forms:
  • ὀπητίῳ Noun: Dat Sing Neut
ὀπητίῳ
ὄπισθε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from behind, behind, afterward, hereafter
ὄπισθεν
ὀπίσθια
ὀπίσθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: back parts, hinder, belonging to the hinder part
 • Forms:
  • ὀπίσθια Adj: Acc Plur Neut
  • ὀπισθίου Adj: Gen Sing Neut
  • ὀπισθίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ὀπισθίων Adj: Gen Plur Neut
ὀπισθίου
ὀπισθίῳ
ὀπισθίων
ὀπισθίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: backward, backwardly
ὀπισθότονος
ὀπισθοφανές
ὀπισθοφανής
Singular
 MascFemNeut
NOMὀπισθοφανήςὀπισθοφανές
GENὀπισθοφανοῦς
DATὀπισθοφανεῖ
ACCὀπισθοφανῆὀπισθοφανές
Plural
 MascFemNeut
NOMὀπισθοφανεῖςὀπισθοφανῆ
GENὀπισθοφανῶν
DATὀπισθοφανέσι(ν)
ACCὀπισθοφανεῖςὀπισθοφανῆ
ὀπισθοφανῶς
ὀπίσω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: to the back, after, back, backward, (get) behind, follow, close behind (in time)
 • Forms:
  • τοὐπίσω Adverb
ὅπλα
ὁπλαῖς
ὁπλάς
ὁπλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hoof
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὁπλήὁπλαί
GENὁπλῆςὁπλῶν
DATὁπλῇὁπλαῖς
ACCὁπλήνὁπλάς
VOCὁπλήὁπλαί
ὁπλήν
ὁπλῆς
ὁπλίζω
ὁπλίσασθε
ὁπλισώμεθα
ὁπλίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: heavy-armed (army or soldier), armed warrior
ὁπλοδοτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to arm (i.e., furnish with weapons); to fortify
 • Forms:
  • ὁπλοδότησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὁπλοδότησεν
ὁπλοθήκας
ὁπλοθήκη
Feminine
 SingularPlural
NOMὁπλοθήκηὁπλοθῆκαι
GENὁπλοθήκηςὁπλοθηκῶν
DATὁπλοθήκῃὁπλοθήκαις
ACCὁπλοθήκηνὁπλοθήκας
VOCὁπλοθήκηὁπλοθῆκαι
ὅπλοις
ὁπλολογέω
ὁπλολογήσαντες
ὁπλομάχοι
ὁπλομάχος
Masculine
 SingularPlural
NOMὁπλομάχοςὁπλομάχοι
GENὁπλομάχουὁπλομάχων
DATὁπλομάχῳὁπλομάχοις
ACCὁπλομάχονὁπλομάχους
VOCὁπλομάχεὁπλομάχοι
ὁπλομάχῳ
ὅπλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • tool, instrument, device
  • shield, armour, weapon
  • spear
  • armed men
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὅπλονὅπλα
GENὅπλουὅπλων
DATὅπλῳὅπλοις
ACCὅπλονὅπλα
ὁπλοποιέω
ὁπλοποιήσει
ὅπλου
ὁπλοφόρος
ὁπλοφόρων
ὅπλῳ
ὅπλων
ὁπλῶν
ὁπόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: where, from where
ὁποία
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὁποῖος
ὁποίαν
ὁποίας
ὁποῖοι
ὁποῖον
ὁποῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: what manner of, what sort of, of what kind, such as whatsoever
 • Forms:
  • ὁποία
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὁποίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ὁποίας Adj: Gen Sing Fem
  • ὁποῖοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὁποῖον Adj: Nom Sing Neut
ὁπόσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: how great, how much
ὁπόταν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: whenever, every time when
ὁπότε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: when
ὅπου
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • where, in what place, wherever, whither
  • since, as far as
ὀπτά
ὀπτάζῃ
ὀπτάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: Pass.: to be seen, appear
 • Forms:
  • ὀπτάζῃ Verb: Pres Pass Ind 2nd Sing
  • ὀπτάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ὀπτανόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ὠπτάνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ὠπτανόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
ὀπτάνομαι
ὀπτανόμενος
ὀπτάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to see
  • Passive:
   • to appear
 • Forms:
  • ὠπτάνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ὠπτανόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
ὀπτασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a vision, apparition
  • act of appearing, appearance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀπτασίαὀπτασίαι
GENὀπτασίαςὀπτασιῶν
DATὀπτασίᾳὀπτασίαις
ACCὀπτασίανὀπτασίας
VOCὀπτασίαὀπτασίαι
ὀπτασίᾳ
ὀπτασίαν
ὀπτασίας
ὀπτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bake, kiln-bake, roast, broil, cook
 • Forms:
  • ὀπτώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ὀπτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀπτήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ὀπτήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὀπτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὀπτήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • ὤπτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὤπτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤπτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀπτῆσαι
ὀπτήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὀπτάω
ὀπτήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὀπτάω
ὀπτήσεις
ὀπτήσωμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ὀπτάω
ὀπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Meat: roasted, broiled
  • Bread: baked
  • Iron: forged, tempered
 • Forms:
  • ὀπτά Adj: Acc Plur Neut
  • ὀπτοῦ Adj: Gen Sing Masc
ὀπτοῦ
ὀπτώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὀπτάω
ὀπῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ὀπή
ὀπώρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ripe fruit
 • Forms:
  • ὀπώραν Noun: Acc Sing Fem
ὀπώραν
ὀπωροφυλάκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fruit storehouse
  • hut of a garden-watcher
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀπωροφυλάκιονὀπωροφυλάκια
GENὀπωροφυλακίουὀπωροφυλακίων
DATὀπωροφυλακίῳὀπωροφυλακίοις
ACCὀπωροφυλάκιονὀπωροφυλάκια
ὅπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • how, in what way
  • in such a manner as
  • in order that, that
  • as a consequence of which
  • whatever, because, when