δέῃ
 • Parse: Verb: Pres Ind/Subj Mid/Pass 2nd Sing
 • Root: δέομαι
δεηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δέομαι
δεηθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: δέομαι
δεηθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: δέομαι
δεηθῆναι
δεηθήσεται
δεηθήσῃ
δεηθήσομαι
δεηθήσονται
δεήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: δέομαι
δεήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: δέομαι
δεηθῶμεν
δεηθῶσι(ν)
δεήσει
δεήσεις
δεήσεσι(ν)
δεήσεων
δεήσεως
δέησιν
δέησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a petition, prayer, request, supplication, entreaty (esp. addressed to God)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδέησιςδεήσεις
GENδεήσεωςδεήσεων
DATδεήσειδεήσεσι(ν)
ACCδέησινδεήσεις
δέηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δέομαι