δέῃ
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Subj 3rd Sing
 • Root: δεῖ
δεηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δεηθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: δέω
δεηθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: δέομαι
δεηθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: δέω
δεηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
δεηθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
δεηθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: δέω
δεηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
δεήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: δέομαι
δεήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: δέομαι
δεηθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: δέω
δεηθῶσι, δεηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: δέω
δεήσει
δεήσεις
δεήσεσι
δεήσεσιν
δεήσεων
δεήσεως
δέησιν
δέησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a petition, prayer, request, supplication, entreaty (esp. addressed to God)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδέησιςδεήσεις
GENδεήσεωςδεήσεων
DATδεήσειδεήσεσι(ν)
ACCδέησινδεήσεις
δέηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δέω