συμπαθεῖ
συμπαθεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fellow-feeling, sympathy
  • compassion aroused by someone else's distress and misery
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμπαθεία, συμπάθειασυμπαθεῖαι
GENσυμπαθείαςσυμπαθειῶν
DATσυμπαθείᾳσυμπαθείαις
ACCσυμπαθείαν, συμπάθειανσυμπαθείας
VOCσυμπαθεία, συμπάθειασυμπαθεῖαι
συμπαθείᾳ
συμπάθειαν
συμπαθεῖν
συμπαθεῖς
συμπαθείτω
συμπαθεστέρας
συμπαθέστερον
συμπαθέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of συμπαθής
 • Meaning: more sympathetic to, more mutually empathetic, stronger
συμπαθέω
 • Meaning:
  • to sympathize, empathize
  • to commiserate
  • to have compassion, sympathy
  • to be touched with a feeling of
 • Forms:
  • συμπαθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • συμπαθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συμπαθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • συνεπαθήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • συμπαθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
συμπαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see συμπαθέστερος
 • Meaning: sympathetic to, mutually empathetic, strong
 • Forms:
συμπαθῆσαι
συμπαθοῦς
συμπαθῶν
συμπαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sympathetically
συμπαίζω
 • Meaning: to play with, sport with
 • Forms:
  • σύμπαιξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
σύμπαιξον
συμπαλαίοντα
συμπαλαίω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wrestle with
 • Forms:
  • συμπαλαίοντα
   • Part: Acc Sing Masc
   • Part: Nom/Acc Plur Neut
σύμπαν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σύμπας
σύμπαντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σύμπας
σύμπαντας
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc
 • Meaning: altogether
 • Root: σύμπας
σύμπαντος
συμπαραγενόμενοι
συμπαραγίνομαι
 • Meaning:
  • to come together with (as an ally)
  • to come to the aid of (someone)
 • Forms:
  • συμπαραγενόμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
  • συμπαρεγένετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
συμπαρακαλέω
 • Active Meaning:
  • to encourage together
 • Passive Meaning:
  • to receive encouragement together with (someone)
 • Forms:
  • συμπαρακληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
συμπαρακληθῆναι
συμπαρακολουθέω
 • Meaning: to follow along, keep up with
συμπαραλαβεῖν
συμπαραλαβόντες
συμπαραλαβών
συμπαραλαμβάνειν
συμπαραλαμβάνοντες
συμπαραλαμβάνω
 • Active Meaning:
  • to take along with (someone or something)
 • Passive Meaning:
  • to be included with (someone else)
  • to be overtaken together with (someone else)
 • Forms:
  • συμπαραληφθῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
  • συμπαραλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • συμπαραλαβόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • συμπαραλαβών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • συμπαραλαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
  • συμπαραλαμβάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • συμπαραληφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • συμπαραλημφθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
συμπαραλημφθῇς
συμπαραληφθῇ
συμπαραληφθῇς
συμπαραμενεῖ
συμπαραμένω
 • Meaning:
  • to stay with (someone) to help
  • to continue as long as
  • to endure as long as
  • to last as long as
 • Forms:
  • συμπαραμένω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συμπαραμενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
συμπαραμένω
συμπαραστήσεται
συμπαρεγένετο
συμπάρειμι
 • Meaning #1: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to be with (someone)
  • to be present (at the same time) with someone
 • ——
 • Meaning #2: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to go with (someone)
  • to accompany
 • Forms:
  • συμπαρούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
  • συμπαρήμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • συμπαρόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • συμπαροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • συμπάρεισι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
συμπάρεισι
συμπαρήμην
συμπαρίστημι
 • Active Meaning:
  • to stand beside (someone in support of something)
  • to place beside one also
 • Middle Meaning:
  • to stand up for (someone) against (someone)
 • Forms:
  • συμπαραστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
συμπαρόντες
συμπαρόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Meaning: to be present also; to stand by
 • Root: συμπάρειμι
συμπαροῦσα
συμπαρούσαις
σύμπας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the whole of

   ἡ σύμπασα γῆ
   the whole world

  • all together, all at once
  • all in a body
  • all things
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσύμπαςσύμπασασύμπαν
GENσύμπαντοςσυμπάσηςσύμπαντος
DATσυμπάντισυμπάσῃσυμπάντι
ACCσύμπαντασύμπασανσύμπαν
Plural
 MascFemNeut
NOMσύμπαντεςσύμπασαισύμπαντα
GENσυμπάντωνσυμπασῶνσυμπάντων
DATσύμπασινσυμπάσαιςσύμπασιν
ACCσύμπανταςσυμπάσαςσύμπαντα
σύμπασα
σύμπασαν
σύμπασι, σύμπασιν
συμπάσχει
συμπάσχειν
συμπάσχετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: συμπάσχω
συμπάσχομεν
συμπάσχω
 • Meaning:
  • to sympathize
  • to suffer with (someone)
  • to suffer (the same thing as)
 • Forms:
  • συμπαθεῖν Verb: Aor Act Infin
  • συμπάσχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • συμπάσχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συμπάσχειν Verb: Pres Act Infin
  • συμπάσχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συμπάσχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • συμπατήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • συνέπαθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • συνέπαθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
συμπατέω
 • Meaning:
  • to tread down
  • to tread together
  • to trample on, trample under foot
 • Forms:
  • συμπατηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συμπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνεπάτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • συνεπάτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνεπάτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεπάτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συμπατηθήσεται
συμπατήθητι
συμπατήσει