πάρει
παρειά
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cheek
παρεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: παροράω
παρείθησαν
παρείλατο
παρείλημμαι
παρείληφα
παρειλήφαμεν
παρειλήφει
παρείληφεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: παραλαμβάνω
παρειληφέναι
παρειλήφθω
παρειληφόσιν
παρειληφότα
παρειληφότας
παρειληφότος
παρειληφότων
παρειληφώς
παρεῖμαι
παρείμεθα
παρειμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παρέζομαι
 • &#mdash;&#mdash;
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παρίημι
παρειμέναι
παρειμέναις
παρειμένας
παρειμένη
παρειμένῃ
παρειμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to admit, permit
 • Root: παρίημι
παρειμένος
παρειμένους
πάρειμι
 • Meaning #1: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to be present (e.g., I am here)
  • to be along side as a companion of
  • to come here (e.g., men have come here, viz. Act 17:6)
  • to have arrived
  • to be possible
  • to have something (when followed by τίς, e.g., 2Pet 1:9)
  • ἐφ’ ὃ πάρει

   ἐφ’ ὃ πάρει
   Do what you have come to do (Matt 26:50)

 • ——
 • Meaning #2: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to happen to pass by; to neglect
  • Concord:

   NT: Luke 11:42
   LXX: Prov 9:15; 15:10
   Apocrypha: _
   Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Present Verbs
 • πάρει Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • παρεῖναι Verb: Pres Act Infin
 • πάρεισιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πάρεσμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • πάρεστε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • πάρεστι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • παρῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
Present Participles
 • παριόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παριόντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • παριόντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • παριόντος Part: Pres Gen Sing Masc/Neut
 • παρόντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • παρόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παρόντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • παρόντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • πάρον Part: Pres Nom/Acc Sing Neut
 • παρόν Part: Pres Nom/Acc Sing Neut
 • παρόντες Part: Pres Nom Plur Masc
 • παρόντος Part: Pres Gen Sing Masc/Neut
 • παρόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • παροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • παροῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • παρούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • παροῦσι Part: Pres Act Dat Plur Neut
 • παροῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Neut
 • παρών Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • παρῆν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρῆσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παρέσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παρέσται Verb: Fut Ind 3rd Sing
Aorist
παρεῖναι
παρείς
 • Parse #1: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: πάρειμι
 • ——
 • Parse #2: Part:Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: παρίημι
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: πείρω
παρεισάγω
 • Meaning:
  • to bring in privately, lead in aside, bring forward
  • to introduce (surreptitiously)
 • Forms:
  • παρεισάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
παρείσακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: creep in unawares, smuggled in, infiltrated
 • Forms:
  • παρεισάκτους Adj: Acc Plur Masc
παρεισάκτους
παρεισάξουσι, παρεισάξουσιν
παρεισβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw into
 • Note: Like εἰσβάλλω
παρεισδύνω
 • Meaning:
  • to slip in stealthily
  • to creep in unawares
  • to sneak in unnoticed
  • to settle in alongside
  • to infiltrate surreptitiously
 • Forms:
  • παρεισεδύησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • παρεισέδυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
παρείσδυσιν
παρείσδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slipping in, sneaking in
παρεισεδύησαν
παρεισέδυσαν
παρεισενέγκαντες
παρεισέρχομαι
 • Meaning:
  • to infiltrate surreptitiously
  • to slip in, come in (as a side issue)
  • to sneak in, slip in (with unworthy motives)
 • Forms:
  • παρεισῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρεισῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
παρεισήγαγον
παρεισῆλθε, παρεισῆλθεν
παρεισῆλθον
παρεισήχθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to lead in alongside
 • Root: παρεισάγω
παρείσθωσαν
πάρεισιν
παρεισκομίζει
παρεισκομίζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring in
παρεισπορεύομαι
 • Meaning: to enter, infiltrate
 • Forms:
  • παρεισπορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
παρεισπορευόμενοι
παρειστήκει
παρειστήκεισαν
παρεισφέρειν
παρεισφέρω
 • Meaning:
  • to apply, bring to bear, make an effort
  • to bring in alongside
  • to add to
 • Forms:
  • παρεισενέγκαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
παρεῖχε, παρεῖχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρείχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρεῖχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παρέχω
παρειῶν