πάρεξ
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • only
  • other than, except, outside, before
  • furthermore, besides
  • beside, in addition to
  • other than, except, outside, before
παρεξέβημεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to step aside from, deviate from
 • Root: παρεκβαίνω
παρέξει
παρέξειν
παρεξέλιπε, παρεξέλιπεν
παρεξεστηκώς
παρέξετε
παρέξῃ
παρεξίημι
 • Meaning: to allow to pass through
παρεξίστασθαι
παρεξίστημι
 • Active Meaning:
  • to put out of its place
  • to change or alter utterly
  • to take leave of one's senses
  • to drive (someone) out of his senses
 • Passive Meaning:
  • to be deranged
  • to go insane, go mad
  • to remove from its place
 • Forms:
  • παρεξεστηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
παρεξόμεθα
παρεξόμενος
παρεξουθενηθεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Meaning:
  • to despise, reject
 • Root: ἐξουθενέω
παρέξω