παραινεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind Imperativ Sing
 • Root:παραινέω
παραινεῖν
παραινέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root:παραινέω
παραινέσαντος
παραινέσας
παραίνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an exhortation, address
  • advice, counsel
  • comfort, encouragement
παραινέω
 • Meaning: to advise, recommend, urge, make aware, admonish, exhort
 • Forms:
  • παραινέσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • παραινεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind Imperativ Sing
  • παραινέσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • παραινῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • παραινοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • παραινέσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • παραινέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • παραινῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • παρήνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • παραινεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παρῄνεσεν Verb: Aor Act I*nd 3rd Sing
παραινοῦντος
παραινούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: παραινέω
παραινῶ
παραινῶν
παραιρέω
 • Active Meaning:
  • to take away from beside
  • to withdraw
  • to remove
 • Middle Meaning:
  • to draw off from
  • to remove from
 • Forms:
  • παρείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
παραιτεῖσθαι
παραιτέομαι
 • Meaning:
  • to ask for, request, beg, intercede for
  • to beg forgiveness for
  • to decline, reject, refuse someone, refuse to do something to someone
  • to plead with
  • to reject, avoid, shun
  • to get excused from
 • Forms:
  • παραιτεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • παραιτησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • παραιτήσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • παραιτοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • παραιτοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παρητημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • παρητημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • παρητήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • παρητοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
παραιτέω
 • Active Meaning:
  • to ask
  • to beg
 • Middle Meaning:
  • to ask for oneself
  • to entreat
  • to ask pardon for (someone)
  • to get excused from (something +πρός τι)
  • to avoid, shun
 • Forms:
  • παραιτήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παραιτούμενος Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • παρῃτεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρῃτήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • παρῄτηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
παραιτησάμενοι
παραιτήσασθαι
παραιτήσει
 • Parse #1:
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: supplication, entreaty
 • Root: παραίτησις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing Sing
 • Meaning: to beg from (someone)
 • Root: παραιτέομαι
παραιτήσησθε
παραίτησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • supplication, entreaty
παραιτήσωμαι
παραιτητέον
παραιτητέος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • depreciated, declined
παραιτητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: intercessor
παραιτία
παραιτίαν
παραίτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival
   • being in part the cause, share the blame, part of the reason
   • jointly responsible
   • instrumental, contributory, partly responsible
  • Substantival
   • intercessor
 • Forms:
παραιτοῦ
παραιτοῦμαι
παραιτούμεθα
παραιτούμενος