παρεγγυάω
 • Meaning: to commend, hand over, entrust, command
 • Forms:
  • παρηγγύησε Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
παρεγγράφει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: παρεγγράφω
παρεγγράφω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to interpolate; to write by the side, write in the margin, subjoin
παρεγγυάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hand over, entrust
παρεγγυήσαντες
παρεγεγόνει
παρεγένετο
παρεγενήθη
παρεγενήθημεν
παρεγενήθησαν
παρεγενήθητε
παρεγενόμην
παρεγένοντο
παρεγένου
παρεγίνετο
παρεγίνοντο
παρεγκλίνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause to incline sideways,
παρεγκλίνων