παρέλαβε, παρέλαβεν
παρέλαβες
παρελάβετε
παρελάβομεν
παρέλαβον
παρελάβοσαν
παρελάμβανε
παρέλασις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • riding past
παρελαύνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive by
παρελέγοντο
παρελεύσεσθε
παρελεύσεται
παρελεύσῃ
παρελεύσομαι
παρελευσόμεθα
παρελεύσονται
παρεληλυθέναι
παρεληλύθει
παρεληλυθότα
παρεληλυθότας
παρεληλυθώς
παρέλθατε
παρελθάτω
πάρελθε
παρελθεῖν
παρελθέτω
παρελθέτωσαν
παρέλθῃ
παρέλθῃς
παρέλθοι
παρελθόν
παρελθόντες
παρελθόντος
παρελθόντων
παρελθούσης
παρέλθω
παρέλθωμεν
παρελθών
παρέλθωσι, παρέλθωσιν
παρέλιπον
παρελκύσει
παρελκύσῃς
παρέλκυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: protraction, delay, retraction, respite
παρέλκω
 • Meaning:
  • to keep in suspense
  • to draw along, draw aside
  • to put off, delay
  • to keep waiting
  • to prolong
 • Forms:
  • παρελκύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρελκύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
παρελογίσαντο
παρελογίσασθε
παρελογίσατο
παρελογίσω
παρέλυε, παρέλυεν
παρελύθη
παρελύθησαν
παρελύοντο
παρέλυσε, παρέλυσεν