πάρεργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • beside the main subject
  • trifling
  • subordinate
  • inconsequential
  • incidental
  • additional
 • Forms:
παρέργως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: superficially
 • Note: οὐ‎ παρέργως = carefully, with attention to detail
 • Root: παρέργος
παρέρριψαν
παρέρχεσθε
παρέρχεται
παρέρχομαι
 • Meaning:
  • to proceed, go by, pass by
  • to pass (time)
  • to pass away, come to an end, disappear
  • to come to an end (e.g., the time of prosperity came to an end)
  • to pass by, transgress, neglect, disobey
  • to pass by without taking concern and notice (e.g., you passed by me and didn't express any concern or help for my condition)
  • to get by unnoticed, escape
  • to overlook, go unpunished, go unharmed
  • to go through, pass through
  • to go over (a river, field, etc.)
  • to come to, come here, come
  • to depart and move on to the next stage
  • to come forward (to do some business)
  • to enter into a relationship
  • to occur, happen, fail to come to pass
 • Forms:
Present
 • παρέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • παρέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρερχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
Imperfect
Future
 • παρελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • παρελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • παρέσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παρελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παρελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • παρελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • παρελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • παρελθόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • παρελθούσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • παρέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παρελθάτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • πάρελθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παρελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • παρελθέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • παρελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • παρέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • παρέλθῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • παρέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • παρελθόν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • παρελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • παρελθόντων Part: Aor Act Gen Plur Neut
 • παρέλθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • παρέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • παρελθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • παρέλθωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • παρέλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • παρῆλθαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρήλθετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • παρήλθομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • παρήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • παρεληλυθέναι Verb: 2Perf Act Infin
 • παρεληλυθότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • παρεληλυθότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • παρεληλυθώς Part: 2Perf Act Nom Sing Masc
παρερχομένους