πάρεχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παρέχω
παρέχεε, παρέχεεν
παρέχει
παρέχειν
παρέχεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παραχέω
παρέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: παρέχω
παρέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρέχετε
παρεχέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρεχέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: παρέχω
παρεχομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: παρέχω
παρεχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: παρέχω
παρεχομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: παρέχω
παρέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: παρέχω
παρέχοντας
παρέχοντες
παρέχοντι
παρέχουσα
παρεχούσης
παρέχουσι, παρέχουσιν
παρέχω
 • Active Meaning:
  • to hold beside, hold in readiness
  • to afford, grant, give
  • to provoke, cause, occasion
  • to present or offer (for a purpose)
  • to supply, furnish, provide
  • to submit oneself
  • to reveal oneself
  • to allow, grant
  • impersonal: it is allowed, easy, in one's power to do so and so
  • legal: to produce (a person on demand), subpoena
 • Middle Meaning:
  • to supply (of oneself or from one's own means)
  • to furnish, produce, provide
  • to add
  • to display, exhibit
  • legal: to bring forward (as a witness)
  • to produce as one's own
  • to represent (as an ambassador)
  • to offer, promise
  • to make (something) for (oneself)
  • arithmetic: to make up, amount to
 • Forms:
Present
 • παρεχομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • παρεχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • παρέχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • παρέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πάρεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρέχειν Verb: Pres Act Infin
 • παρέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • παρέχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • παρεχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • παρεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • παρέχοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • παρεχούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • παρέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παρέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παρέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • παρέχωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • παράσχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • παρέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παρεχέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
Imperfect
 • παρεῖχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρείχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • παρεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παρέξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • παρέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παρέξῃ Verb: 2Fut Mid Ind 3rd Sing
 • παρεξόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • παρεξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • παρέσχε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παράσχησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • παρασχέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • παρασχών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • παρέσχες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέσχου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • παρασχεῖν Verb: Aor Act Infin
 • παράσχηται Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • παράσχητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • παράσχωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • παράσχωμαι Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Sing
 • παράσχῃ
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
παρέχων
παρέχωσι, παρέχωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παρέχω