ἅλα
 • Parse #1: Noun: Nom Sing Masc
 • Root: ἅλας
 • ——
 • Parse #2: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ἅλς
ἀλάβαστρον
ἀλάβαστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • alabaster ointment
  • alabaster ointment container
  • a box, vase, or flask to hold alabaster ointment
ἄλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a loud noise
  • a shouting
 • Forms:
ἀλαζόνα
ἀλαζόνας
ἀλαζονεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boasting, pride, arrogance, bragging, self-confidence, false pretension, imposture, quackery
 • Forms:
ἀλαζονείᾳ
ἀλαζονείαις
ἀλαζονείαν
ἀλαζονείας
ἀλαζόνες
ἀλαζονεύεσθαι
ἀλαζονευέσθω
ἀλαζονεύεται
ἀλαζονεύομαι
 • Meaning:
  • to boast, be boastful, brag, make false pretensions
 • Forms:
  • ἀλαζονεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀλαζονευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀλαζονεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀλαζονευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀλαζονεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἀλαζονευόμενοι
ἀλαζονεύονται
ἀλαζονεύου
ἀλαζόνων
ἀλαζών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a boaster, braggart, vagabond
 • Forms:
ἀλαιμώθ
 • Parse: Hebrew Noun: Acc Sing
 • Meaning: alaemoth, musical instrument
 • Concord:

  LXX: I Chron. 15:20

 • Hebrew:
ἄλαλα
ἀλαλάγμασιν
ἀλαλαγμόν
ἀλαλαγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shout, loud noise, loud voice, joyful sound, bleating (of sheep or goats)
ἀλαλαγμοῦ
ἀλαλαγμῷ
ἀλαλαγμῶν
ἀλαλάζον
ἀλαλάζοντας
ἀλαλάζω
 • Meaning: to shout, cry out, tinkle, wail loudly, clang, vociferate, cry out from pain
 • Forms:
  • ἀλαλάζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἀλαλάζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀλαλάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀλάλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀλαλάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀλαλάξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἠλάλαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠλάλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀλαλάξατε
ἀλάλαξον
ἀλαλάξουσι, ἀλαλάξουσιν
ἀλαλάξωμεν
ἀλαλήτοις
ἀλάλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unspeakable, unutterable, unexpressed, wordless, which cannot be uttered
 • Forms:
ἄλαλον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἄλαλος
ἄλαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: speechless, mute, dumb
 • Forms:
ἀλάλους
ἀλάομαι
 • Meaning: to wander, roam
ἅλας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: salt
 • Note: Also spelled ἅλς
 • Forms:
  • ἅλα Noun: Nom Sing Masc
  • ἅλατι Noun: Dat Sing Masc
ἀλάστορα
ἀλάστωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • avenger, the avenging deity, destroying angel: Alastor
  • someone whose deeds deserve vengeance
 • Forms:
  • ἀλάστορα Noun: Acc Sing Masc
ἅλατι
ἀλατόμητοι
ἀλατόμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uncut
 • Forms: