ἀποστεγάζω
 • Meaning:
  • to uncover a roof, unroof
  • to remove roof covering
 • Forms:
  • ἀπεστέγασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀποστεῖλαι
ἀποστείλαι
ἀποστείλαντα
ἀποστείλαντας
ἀποστείλαντες
ἀποστείλαντι
ἀποστείλας
ἀποστείλασα
ἀποστείλατε
ἀποστειλάτω
ἀποστείλῃ
ἀποστείλῃς
ἀπόστειλον
ἀποστείλω
ἀποστείλωμεν
ἀποστελεῖ
ἀποστελεῖς
ἀποστελεῖτε
ἀπόστελλε
ἀποστέλλει
ἀποστέλλειν
ἀποστέλλεις
ἀποστέλλετε
ἀποστέλλῃ
ἀποστέλλῃς
ἀποστέλλομεν
ἀποστελλόμενα
ἀποστελλομένοις
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • Part: Aor Mid Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to send off
 • Root: ἀποστέλλω
ἀποστελλόμενος
ἀποστέλλοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀποστέλλω
ἀποστέλλοντες
ἀποστέλλοντος
ἀποστέλλουσι, ἀποστέλλουσιν
ἀποστέλλω
 • Active Meaning:
  • to send off, send away from, send forth, send out
  • to send, dispatch (on a mission)

   καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Βαλαὰμ
   he sent ambassadors to Balaam (Num 22:5)

  • to release (from captivity or prison), allow to leave

   ἀποστείλαι τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν τὸν ἕνα καὶ τὸν Βενιαμὶν
   may he release your one brother and Benjamin (Gen 43:14)

  • to send a message
  • to depart and send away
  • to send away (as unwanted)

   ἐμισήσατέ με καὶ ἀπεστείλατέ με ἀφ’ ὑμῶν
   you hated me and sent me away from you (Gen 26:27)

 • Passive Meaning:
  • to set out, depart, go away
 • Forms:
Present
 • ἀποστέλλῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἀπόστελλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποστέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστέλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποστέλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποστέλλετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστέλλῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀποστελλόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀποστελλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀποστέλλοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀποστέλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀποστέλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστέλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀπέστελλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέστελλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπέστελλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀποστείλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀποσταλήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποστελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποστελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀποστελοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀποστελοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀπεστάλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεστάλην Verb: 2Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεστάλησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἀπέστειλα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεστείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέστειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέστειλας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπεστείλατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπέστειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέστειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποσταλείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀποσταλεῖσι Part: Aor Act Dat Plur Neut
 • ἀποσταλεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc
 • ἀποσταλέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἀποσταλέντι Part: 2Aor Pass Dat Sing Neut
 • ἀποσταλέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ἀποσταλῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποσταλῶσι Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποσταλῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποστεῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποστείλαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποστείλαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀποστείλαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀποστείλαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀποστείλαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἀποστείλας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀποστείλασα Part: 1Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀποστείλατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποστείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποστείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπόστειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποστείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποστείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • ἀπέσταλκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀπεστάλκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἀπέσταλκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέσταλκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἀπεστάλκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεστάλκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἀπεστάλκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέσταλκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέσταλκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέσταλμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεσταλμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀπεσταλμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπεσταλμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀπεσταλμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀπεσταλμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀπεσταλμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἀποστέλλων
ἀποστελοῦμεν
ἀποστελοῦσι, ἀποστελοῦσιν
ἀποστελῶ
ἀποστενόω
 • Active Meaning:
  • to straiten
  • to block up
 • Passive Meaning:
  • to be shrunken
  • to be anguished
 • Forms:
  • ἀπεστενωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἀποστέργω
 • Meaning:
  • to love no more
  • to deplete of love, empty of love
  • to harden
 • Forms:
  • ἀποστέρξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀποστερεῖσθε
ἀποστερεῖν
ἀποστερεῖτε
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀποστερέω
ἀποστερέω
 • Meaning:
  • to steal, rob
  • to despoil, defraud, bereave, make destitute, keep back by fraud
  • to deprive
  • to withhold unjustly
 • Forms:
Present
 • ἀποστερεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποστερεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀποστερεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστεροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀποστεροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀποστερῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀποστερηταί Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἀποστερήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστερηταί Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀποστερηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπεστέρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστερηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποστερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • ἀπεστερημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀπεστερημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
ἀποστερηθῇ
ἀποστερηθῆναι
ἀποστερήσει
ἀποστερήσῃς
ἀποστέρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: robbery, fraud
ἀποστερήσουσι, ἀποστερήσουσιν
ἀποστερηταί
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἀποστερέω
ἀποστερητήν
ἀποστερητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: robber
ἀποστέρξεις
ἀποστεροῦμεν
ἀποστερουνται
 • Parse: Verb: Pres/Fut Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to rob, despoil
 • Root: ἀποστερέω
ἀποστεροῦντας
ἀποστεροῦσι, ἀποστεροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • Part: Pres/Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to rob, despoil
 • Root: ἀποστερέω
ἀποστερῶν