χήλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hoof (of an animal)
  • a (cloven) hoof
 • Forms:
χηλῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: horse's hoof
 • Root: χήλη
χηλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: χήλη
χήν, χῆν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wild goose
χῆνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: wild goose
 • Root: χήν
χῆνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: wild goose
 • Root: χήν
χηνός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: wild goose
 • Root: χήν
χήρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: widow
 • Concord:

  NT: Matt 23:14; Mark 12:40, 42, 43; Luke 2:37; 4:25, 26; 7:12; 18:3, 5; 20:47; 21:2, 3; Acts 6:1; 1Cor 7:8; 1Tim 5:3, 4, 5, 9, 11, 162; Rev 18:7
  LXX: Gen 38:11; Ex 22:22, 24; Lev 21:14; 22:13; Num 30:10; Deut 10:18; 14:28; 16:11, 14; 24:192, 21, 22, 23; 26:12, 13; 27:19; 2Sam 14:5; 20:3; 1King 7:2; 11:26; 17:9, 10, 20; Job 22:9; 24:3; 27:15; 29:13; 31:16; Ps 67:5; 77:64; 93:6; 108:9; 145:9; Prov 15:25; Isa 1:17, 23; 9:17; 10:2; 47:8; 49:21; Jer 5:28; 7:6; 15:8; 18:21; 22:3; 29:12; Lam 1:1; 5:3; Exek 22:7, 25; 44:222; Zech 7:10; Mal 3:5
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
χήρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χήρα
χῆραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: χήρα
χήραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χήρα
χήραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χήρα
χήρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χήρα
χηρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: widowhood
 • Forms:
χηρείαν
χηρείας
χήρειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: widowed
 • Forms:
χηρεύουσα
χηρεύσεως
χήρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: widowhood
χηρεύω
 • Meaning:
  • to be bereaved (of a husband), be a widow, be deprived, be forsaken
  • to bereave
  • to be without, lack
 • Forms:
  • ἐχήρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • χηρεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
χηρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: χήρα