χήλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hoof (of an animal)
  • a (cloven) hoof
 • Forms:
χηλῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: horse's hoof
 • Root: χήλη
χηλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: χήλη
χήν, χῆν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wild goose
χῆνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: wild goose
 • Root: χήν
χῆνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: wild goose
 • Root: χήν
χηνός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: wild goose
 • Root: χήν
χήρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: widow
 • Forms:
χήρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χήρα
χῆραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: χήρα
χήραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χήρα
χήραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χήρα
χήρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χήρα
χηρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: widowhood
 • Forms:
χηρείαν
χηρείας
χήρειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: widowed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχήρειοςχηρείαχήρειον
GENχηρείουχηρείαςχηρείου
DATχηρείῳχηρείᾳχηρείῳ
ACCχήρειονχηρείανχήρειον
Plural
 MascFemNeut
NOMχήρειοιχήρειαιχήρεια
GENχηρείων
DATχηρείοιςχηρείαιςχηρείοις
ACCχηρείουςχηρείαςχήρεια
χηρεύουσα
χηρεύσεως
χήρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: widowhood
χηρεύω
 • Meaning:
  • to be bereaved (of a husband), be a widow, be deprived, be forsaken
  • to bereave
  • to be without, lack
 • Forms:
  • ἐχήρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • χηρεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
χηρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: χήρα