ἀσταθῆ
ἀσταθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unsteady, unstable (in mind)
 • Forms:
ἀστατέω
 • Meaning: to be homeless, have no certain dwelling-place
 • Forms:
  • ἀστατοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
ἄστατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unsteady, unstable, unweighed
 • Forms:
ἀστατοῦμεν
ἄστεγον
ἄστεγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • homeless, without roof, houseless, unsheltered
  • unguarded
  • not able to keep silent
 • Forms:
ἀστέγους
ἀστεία
ἀστείαν
ἀστεῖον
ἀστεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • beautiful, well-formed, pretty, graceful, charming, handsome
  • proper, appropriate
  • acceptable, well-pleasing
  • showing signs of good upbringing and education
  • urbane, of the town, a town person
 • Forms:
ἀστείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • honestly, honourably
  • in a proper and appropriate manner
ἄστεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: insufferable, unendurable
 • Forms:
ἀστέρα
ἀστέρας
ἀστέρες
ἀστέρι
ἀστέρος
ἀστέρων
ἀστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: star
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀστήρἀστέρες
GENἀστέροςἀστέρων
DATἀστέριἀστράσι(ν)
ACCἀστέραἀστέρας
ἀστήρικτοι
ἀστήρικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unfixed, vacillating, unstable, weak
 • Forms:
ἀστηρίκτους
ἀστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: urban, of a city, of a town (opposite to country)
ἅστινας
ἀστομάχητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not easily angered
 • Forms:
ἄστοργοι
ἄστοργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hard-hearted, unloving, without natural affection
 • Forms:
ἀστόργους
ἀστόχει
ἀστοχέω
 • Meaning:
  • to miss the mark, miss, fail, deviate from truth, err, swerve
  • to fail to take advantage of
  • to ignore
 • Forms:
  • ἀστοχήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • ἀστόχησας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀστόχει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀστοχήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀστοχοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • ἠστόχησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀστοχήσαντας
ἀστοχήσαντες
ἀστόχησας
ἀστοχοῦντι
ἄστρα
ἀστράγαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • knuckle, fist
  • neck-vertebra
ἀστραγάλους
ἀστραγαλωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long enough to reach the ankles
ἀστραπαί
ἀστραπάς
ἀστραπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lightning, a flash of lightning
  • bright shining, beam of light, light ray
 • Forms:
ἀστραπῇ
ἀστραπήν
ἀστραπῆς
ἀστράπτοντας
ἀστράπτουσα
ἀστραπτούσαις
ἀστραπτούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀστράπτω
ἀστράπτω
 • Meaning: to flash as lightning, shine, lighten, hurl lightning, gleam, throw sparks
 • Forms:
  • ἤστραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀστράπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀστράπτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἀστραπτούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
  • ἀστραπτούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἄστραψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἀστραπῶν
ἄστραψον
ἄστροις
ἀστρολόγοι
ἀστρολόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: astronomer, astrologer
ἄστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: star, a constellation, collection of stars
 • Forms:
ἄστρῳ
ἄστρων
ἄστυ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: town, city
ἀστυγείτονας
ἀστυγείτων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: neighbouring, near or bordering on a city, situated nearby, located near
 • Forms:
  • ἀστυγείτονας Adj: Acc Plur Fem