ἀσίδα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stork, heron
ἀσίδηρον
ἀσίδηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not of iron, non-ferrous
 • Forms:
ἀσινεῖς
ἀσινῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀσινής
ἀσινής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unmolested, unhurt, unharmed
 • Forms:
ἀσιτέω
 • Meaning: to fast, abstain from food
 • Forms:
  • ἀσιτήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀσιτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἀσιτήσομεν
ἀσιτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without food, with no food provided
ἀσιτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fasting, abstinence, lack of appetite
 • Forms:
ἀσιτίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀσιτία
ἄσιτοι
ἄσιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without eating, fasting, without food
 • Forms:
ἀσιτοῦντες