ἀσθενεῖ
ἀσθένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • weakness because of sickness or disease
  • weakness because of feebleness (e.g., from old age)
  • weakness because of exhaustion
  • weakness because of lack of moral strength, timidity
 • Forms:
ἀσθενείᾳ
ἀσθένειαι
ἀσθενείαις
ἀσθένειαν
ἀσθενείας
ἀσθενεῖς
ἀσθενείτω
ἀσθενειῶν
ἀσθενές
ἀσθενέσιν
ἀσθενέστερα
ἀσθενέστεροι
ἀσθενέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀσθενής
 • Meaning: weaker, more sick
ἀσθενεστέρους
ἀσθενεστέρῳ
ἀσθενεστέρων
ἀσθενέω
 • Meaning:
  • to be weak from sickness or disease
  • to be weak, be disabled, unable to function properly
  • to be morally weak
  • to be economically weak, i.e., poor
  • to cease to be what used to be and be transformed
  • to cause (something, someone) to fail
 • Forms:
Present
 • ἀσθενεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀσθενείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀσθενοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀσθενοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀσθενοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀσθενοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀσθενοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀσθενοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀσθενούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀσθενοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἀσθενοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἀσθενῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀσθενῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • ἀσθενῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀσθενῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀσθενῶν Adj: Gen Plur MFN
Imperfect
 • ἠσθένει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἀσθενήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀσθενήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀσθενήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀσθενήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀσθενῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀσθενήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀσθενήσασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ἀσθενήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀσθενήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἠσθένησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠσθενήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠσθένησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠσθένησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠσθενήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠσθένησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠσθένησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠσθενήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠσθενηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
ἀσθενῆ
ἀσθένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • weakness, ailment
  • weakness of conscience
 • Forms:
ἀσθενήματα
ἀσθενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀσθενέστερος
 • Meaning:
  • weak, powerless
  • weak and easily defeated
  • sick, ill, unhealthy
  • disabled, physically weak, feeble, miserable
  • morally weak
  • weak in influence, without influence
  • structurally weak (e.g., weak stones unable to support)
 • Forms:
ἀσθενῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀσθενέω
ἀσθενήσας
ἀσθενήσασαν
ἀσθενήσει
ἀσθενήσεις
ἀσθενήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀσθενέω
ἀσθενήσουσι, ἀσθενήσουσιν
ἀσθενήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀσθενέω
ἀσθενοῦμεν
ἀσθενοῦν
ἀσθενοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀσθενέω
ἀσθενοῦντας
ἀσθενοῦντες
ἀσθενοῦντος
ἀσθενούντων
ἀσθενοῦς
ἀσθενοῦσαν
ἀσθενοῦσι, ἀσθενοῦσιν
ἀσθενόψυχοι
ἀσθενόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: weak-minded
 • Forms:
ἀσθενῶ
ἀσθενῶμεν
ἀσθενῶν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Adj: Gen Plur MFN
 • Root: ἀσθενέω
ἄσθμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: breath, short-drawn breath, vapour, panting
ἀσθμαίνει
ἀσθμαίνω
 • Meaning: to pant, gasp, breathe hard
 • Forms:
  • ἀσθμαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing