ᾄσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ᾄδω
ᾄσομεν
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: ᾄδω
ᾆσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ᾄδω
ᾄσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
ἄσοφοι
ἄσοφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwise, foolish
 • Forms: