ἀσυγκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of sharing, without community spirit
 • Forms:
ἀσύγκριτον
ἀσύγκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: incomparable, i.e., not-selected-with
 • Forms:
ἀσυλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inviolability, right of sanctuary
 • Forms:
ἀσυλίᾳ
ἄσυλον
ἄσυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: safe from violence, inviolate, protected from violence
 • Forms:
ἀσύλου
ἀσύμφορα
ἀσύμφορον
ἀσύμφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inconvenient, inexpedient, useless, harmful, not beneficial
 • Forms:
ἀσύμφωνοι
ἀσύμφωνον
ἀσύμφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • inharmonious, not agreeing in sound, discordant
  • not agreeable and acceptable to
 • Forms:
ἀσυμφώνων
ἀσύνετε
ἀσύνετοι
ἀσύνετον
ἀσύνετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀσυνετώτερος
 • Meaning: foolish, without understanding, unintelligent, senseless, stupid
 • Forms:
ἀσυνέτου
ἀσυνέτους
ἀσυνέτῳ
ἀσυνέτων
ἀσυνετώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀσύνετος
 • Meaning: more foolish
ἀσυνθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breach of covenant, transgression, faithlessness
 • Forms:
ἀσυνθεσίᾳ
ἀσυνθεσίαν
ἀσυνθετέω
 • Meaning:
  • to break covenant, be faithless
  • to violate an agreement and be unfaithful to it
 • Forms:
  • ἀσυνθετῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀσυνθετήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀσυνθετοῦντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • ἠσυνθέτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠσυνθετήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἠσυνθετήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠσυνθέτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀσυνθετῆσαι
ἀσυνθετήσητε
ἀσύνθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: untrustworthy, unreliable, faithless, uncompounded, not agreed, treacherous to compacts, covenant-breaker
 • Forms:
ἀσυνθέτου
ἀσυνθετοῦντας
ἀσυνθέτους
ἀσυνκρασία
ἀσυνκρᾶσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: lack of community, not blending with, not mixing with
 • Forms:
  • ἀσυνκρασία Noun: Acc Sing Fem
ἀσυρῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀσυρής
ἀσυρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lewd, morally filthy
 • Forms: