αἶγα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: αἴξ
αἴγαγρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wild goat
αἶγας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: αἴξ
αἰγέαν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Root: αἴγειος (goatskin)
αἰγείας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: αἴγειος (goatskin)
αἰγείοις
αἴγειον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: αἴγειος (goatskin)
αἴγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: goatskin, of a goat, belonging to a goat
 • Forms:
αἰγείου
αἰγείους
αἶγες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: αἴξ
αἰγιαλοί
αἰγιαλοῖς
αἰγιαλόν
αἰγιαλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shore, beach, sea-shore, lake-shore
αἰγιαλοῦ
αἰγιαλῷ
αἰγιαλῶν
αἰγίδια
αἰγίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: kid, young goat
 • Forms:
αἰγινόμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: feeding goats, goatherd
 • Forms:
αἰγλήεις
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dazzling, radiant
 • Forms:
αἰγοβοσκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goatherd, goatherder, a person who tends goats
αἰγός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: αἴξ
αἰγῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: αἴξ