ὅλα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὅλος
ὅλαι
ὅλας
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root: ὅλος
ὄλβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: worldly happiness, fortune, riches, prosperity
ὀλεθρευθήσεται
ὀλεθρεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀλεθρεύω
ὀλεθρεῦσαι
ὀλεθρεύσει
ὀλεθρεύσεις
ὀλεθρεύσητε
ὀλεθρεύσουσι(ν)
ὀλεθρεύσω
ὀλεθρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slay, destroy
 • Forms:
  • ὀλεθρευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀλεθρεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ὀλεθρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀλεθρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀλεθρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὀλεθρεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ὀλεθρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὀλεθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὀλεθρεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ὠλέθρευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ὠλέθρευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ὠλέθρευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὠλέθρευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠλέθρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠλέθρευτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ὀλεθρεύων
ὀλεθρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: destruction, ruin
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀλεθρίαὀλεθρίαι
GENὀλεθρίαςὀλεθριῶν
DATὀλεθρίᾳὀλεθρίαις
ACCὀλεθρίανὀλεθρίας
VOCὀλεθρίαὀλεθρίαι
ὀλεθρίαν
ὀλεθρίας
ὀλέθριον
ὀλέθριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of destruction, destructive
 • Forms:
  • ὀλεθρίας Adj: Gen Sing Fem
  • ὀλεθρίας Adj: Acc Plur Fem
  • ὀλέθριον Adj: Acc Sing Masc
  • ὀλέθριον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ὄλεθρον
ὄλεθρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ruin, destruction
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὄλεθροςὄλεθροι
GENὀλέθρουὀλέθρων
DATὀλέθρῳὀλέθροις
ACCὄλεθρονὀλέθρους
VOCὄλεθρεὄλεθροι
ὀλέθρου
ὀλεθροφόρον
ὀλεθροφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: destruction-bringing, destructive, fatal, tends to lead to ruin
 • Forms:
  • ὀλεθροφόρον Adj: Acc Sing Fem
ὀλέθρῳ
ὀλεῖ
ὀλεῖται
ὀλέκει
ὀλέκεις
ὀλέκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ὀλέκω
ὀλέκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ruin, destroy, kill
  • to harass, cause serious distress
 • Forms:
  • ὀλέκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀλέκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ὀλέκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ὀλέσαισαν
ὀλέσητε
ὅλη
ὅλῃ
ὅλην
ὅλης
ὀλίγα
ὀλιγάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: having few brothers
 • Forms:
ὀλίγαι
ὀλίγαις
ὀλίγας
ὀλίγη
ὀλίγῃ
ὀλίγην
ὀλίγης
ὀλιγόβιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: short-lived
 • Forms:
ὀλίγοι
ὀλίγοις
ὀλίγον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀλίγος
ὀλιγόπιστε
ὀλιγοπιστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: littleness of faith, poverty of faith
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀλιγοπιστίαὀλιγοπιστίαι
GENὀλιγοπιστίαςὀλιγοπιστιῶν
DATὀλιγοπιστίᾳὀλιγοπιστίαις
ACCὀλιγοπιστίανὀλιγοπιστίας
VOCὀλιγοπιστίαὀλιγοπιστίαι
ὀλιγοπίστιαν
ὀλιγόπιστοι
ὀλιγόπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of little faith, incredulous
 • Forms:
  • ὀλιγόπιστε Adj: Voc Sing Masc
  • ὀλιγοπίστιαν Adj: Acc Sing Fem
  • ὀλιγόπιστοι Adj: Voc Plur Masc
ὀλιγοποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make few, diminish, reduce the quality of
 • Forms:
  • ὠλιγοποίησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠλιγοποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀλίγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • strength: puny
   • time: short, brief
   • amount: few, little
   • size: small, tiny
  • Substantival:
   • καὶ ἔτι ὀλίγον = and yet a while (Ps 36:10)
   • δι᾿ ὀλίγων = a while later (2Macc 6:17)
   • κατ᾿ ὀλίγον = little by little (Wisdom 12:2)
   • μετ᾿ ὀλίγον = shortly later (Wisdom 15:8)
   • πρὸ ὀλίγου = a short while ago (Wisdom 14:20)
   • ὀλίγον σοφίας = a little bit of wisdom (Ecc 10:1)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀλίγοςὀλίγηὀλίγον
GENὀλίγουὀλίγηςὀλίγου
DATὀλίγῳὀλίγῃὀλίγῳ
ACCὀλίγονὀλίγηνὀλίγον
VOCὀλίγεὀλίγηὀλίγε
Plural
 MascFemNeut
NOMὀλίγοιὀλίγαιὀλίγα
GENὀλίγωνὀλίγωνὀλίγων
DATὀλίγοιςὀλίγαιςὀλίγοις
ACCὀλίγουςὀλίγαςὀλίγα
VOCὀλίγοιὀλίγαιὀλίγα
ὀλιγοστοί
ὀλιγοστόν
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀλιγοστός
ὀλιγοστός
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: few, very small, one out of a few
 • Forms:
  • ὀλιγοστοί Superlative Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ὀλιγοστόν Superlative Adj: Acc Sing MFN
  • ὀλιγοστόν Superlative Adj: Nom Sing Neut
  • ὀλιγοστούς Superlative Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ὀλιγοστῷ Superlative Adj: Dat Sing MFN
ὀλιγοστούς
ὀλιγοστῷ
ὀλιγότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fewness, being small in number
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀλιγότηςὀλιγότητες
GENὀλιγότητοςὀλιγοτήτων
DATὀλιγότητιὀλιγότησιν
ACCὀλιγότηταὀλιγότητας
ὀλιγότητα
ὀλίγου
ὀλίγους
ὀλιγοχρόνια
ὀλιγοχρόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: short-lived, lasting or living but little time, of short duration
 • Forms:
 • Forms:
  • ὀλιγοχρόνια Adj: Nom Sing Fem
  • ὀλιγοχρόνια Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • ὀλιγοψυχέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to become discouraged, become disheartened
   • to be worried
   • to lose one's will and purpose
   • to be faint
   • to become mentally worn-out
  • Forms:
   • ὀλιγοψυχήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • ὀλιγοψυχοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
   • ὀλιγοψυχοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
   • ὠλιγοψύχησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
   • ὠλιγοψύχησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
   • ὠλιγοψύχησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ὠλιγοψύχησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  ὀλιγοψυχήσῃς
  ὀλιγοψυχία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: faint-heartedness, discouragement
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMὀλιγοψυχίαὀλιγοψυχίαι
  GENὀλιγοψυχίαςὀλιγοψυχιῶν
  DATὀλιγοψυχίᾳὀλιγοψυχίαις
  ACCὀλιγοψυχίανὀλιγοψυχίας
  VOCὀλιγοψυχίαὀλιγοψυχίαι
  ὀλιγοψυχίαν
  ὀλιγοψυχίας
  ὀλιγόψυχοι
  ὀλιγοψύχοις
  ὀλιγόψυχον
  ὀλιγόψυχος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • little-spirited, faint-hearted, discouraged
   • short-tempered
  • Forms:
  ὀλιγοψυχοῦντας
  ὀλιγοψυχοῦντες
  ὀλιγοψύχους
  ὀλιγόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to reduce (the size of something); diminish
   • to reduce (the number or quantity of something); make scarce or sparse
   • to reduce (the quality of something)
   • to belittle
  • Forms:
   • ὀλιγωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • ὀλιγωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
   • ὀλιγώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • ὀλιγώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • ὠλιγώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ὠλιγώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  ὀλίγῳ
  ὀλιγωθήσεται
  ὀλιγωθήτω
  ὀλίγων
  ολιγωρει
  ὀλιγωρέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to despise, belittle, think lightly, make light
   • to take no heed, remain unconcerned (when admonished)
  • Forms:
   • ολιγωρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • ὀλιγωρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • ὀλιγωρήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • ὀλιγωρήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • ὀλιγωροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
   • ὀλιγωρούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • ὀλιγωρούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
   • ὠλιγώρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  ὀλιγωρήσει
  ὀλιγωρήσῃ
  • Parse:
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Root: ὀλιγωρέω
  ὀλιγώρησις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: an esteeming lightly, slighting, contempt
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMὀλιγώρησιςὀλιγωρήσεις
  GENὀλιγωρήεωςὀλιγωρήσεων
  DATὀλιγωρήσειὀλιγωρήσεσι(ν)
  ACCὀλιγώρησινὀλιγωρήσεις
  ὀλιγωρία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: contempt, light esteem, negligence
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMὀλιγωρίαὀλιγωρίαι
  GENὀλιγωρίαςὀλιγωριῶν
  DATὀλιγωρίᾳὀλιγωρίαις
  ACCὀλιγωρίανὀλιγωρίας
  VOCὀλιγωρίαὀλιγωρίαι
  ὀλιγωρίᾳ
  ὀλιγωρίαν
  ὀλιγωρίας
  ὀλιγωροῦντες
  ὀλιγωρούντων
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Root: ὀλιγωρέω
  ὀλίγως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: small, shortly, briefly
  ὀλιγώσεις
  ὀλιγώσῃς
  ὀλισθαίνω
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
   • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Root: ὀλισθάνω
  ὀλισθάνειν
  ὀλισθάνω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to slip and fall, cause to fall
  • Forms:
   • ὀλισθαίνω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
   • ὀλισθαίνω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
   • ὀλισθάνειν Verb: Pres Act Infin
   • ὀλισθάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
   • ὀλίσθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • ὀλισθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • ὤλισθε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ὠλίσθησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
   • ὠλίσθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  ὀλισθάνων
  ὀλίσθημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • a slip, fall, act of slipping
   • cause of slipping
   • slippery state, slipperiness
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMὀλίσθημαὀλισθήματα
  GENὀλισθήματοςὀλισθημάτων
  DATὀλισθήματιὀλισθήμασι(ν)
  ACCὀλίσθημαὀλισθήματα
  ὀλισθήμασι(ν)
  ὀλισθήματος
  ὀλίσθῃς
  ὀλισθήσουσι(ν)
  ὀλίσθρημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • tactics (used to cause a fall)
   • slip, fall, deceitful way
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMὀλίσθρημαὀλισθρήματα
  GENὀλισθρήματοςὀλισθρημάτων
  DATὀλισθρήματιὀλισθρήμασι(ν)
  ACCὀλίσθρημαὀλισθρήματα
  ὀλισθρήμασι(ν)
  ὁλκεῖα
  ὁλκεῖον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: large bowl, basin
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMὁλκεῖονὁλκεῖα
  GENὁλκείουὁλκείων
  DATὁλκείῳὁλκείοις
  ACCὁλκεῖονὁλκεῖα
  ἀγκών
  ὁλκή
  ὁλκή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • scale-weight, a weight used on a scale
   • a heavy weapon
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMὁλκήὁλκαί
  GENὁλκῆςὁλκῶν
  DATὁλκῇὁλκαῖς
  ACCὁλκήνὁλκάς
  VOCὁλκήὁλκαί
  ὁλκήν
  ὁλκῆς
  ὄλλυμι
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to destroy (someone/something)
    • to ruin (someone/something)
    • to cause (someone/something) to perish
    • to kill (someone)
   • Middle/Passive:
    • to perish
    • to cease to exist
    • to die
  • Forms:
   • ὀλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • ὀλεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
   • ὀλέσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
   • ὀλέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • ὀλλύντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • ὄλλυνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
   • ὄλλυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • ὀλοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
   • ὀλωλότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
   • ὤλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ὤλετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
   • ὤλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  ὀλλύντα
  • Parse:
   • Part: Pres Act Nom Plur Neut
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
  • Root: ὄλλυμι
  ὄλλυνται
  ὄλλυται
  ὅλμος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: round stone, smooth stone
  • Forms:
   • ὅλμου Noun: Gen Sing Masc
  ὁλοήμερος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: all day long
  • Forms:
  ὁλοημέρου
  ὀλοθρεύοντα
  • Parse:
   • Part: Pres Act Nom Plur Neut
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
  • Root: ὀλοθρεύω
  ὀλοθρευσα
  ὀλοθρεύσει
  ὀλοθρεύσεις
  ὀλοθρεύσητε
  ὀλοθρεύσω
  ὀλοθρευτής
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: destroyer
  • Forms:
   • ὀλοθρευτοῦ Noun: Gen Sing Masc
  ὀλοθρευτοῦ
  ὀλοθρεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to destroy, ruin (someone)
  • Forms:
   • ὀλοθρευσα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
   • ὀλοθρεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
   • ὀλοθρεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • ὀλοθρεύσει Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ὀλοθρεύσεις Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  ὀλοθρεύων
  ὅλοι
  ὅλοις
  • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Root: ὅλος
  ὁλοκαρπόομαι
  ὁλοκαρπούμενον
  • Parse:
   • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
  • Root: ὁλοκαρπόω
  ὁλοκαρπόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to offer up a whole burnt-offering
   • Passive:
    • to be offered as a whole burnt-offering
  • Forms:
   • ὁλοκαρπόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
   • ὁλοκαρπούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • ὁλοκαρπωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  ὁλοκαρπωθήσονται
  ὁλοκάρπωμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: whole burnt-offering (an offering in which the entire object is burned, none of it was eaten)
  ὁλοκαρπώσεις
  ὁλοκαρπώσεως
  ὁλοκάρπωσιν
  ὁλοκάρπωσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: whole burnt-offering
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMὁλοκάρπωσιςὁλοκαρπώσεις
  GENὁλοκαρπώσεωςὁλοκαρπώσεων
  DATὁλοκαρπώσειὁλοκαρπώσεσι(ν)
  ACCὁλοκάρπωσι(ν)ὁλοκαρπώσεις
  ὁλόκαυστος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: burnt-whole
  • Forms:
  ὁλοκαυτον
  ὁλόκαυτος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: completely burnt, burnt whole, burnt entirely, in full flame
  • Forms:
  ὁλοκαύτωμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: (whole) burnt-offering, a wholly-consumed sacrifice, holocaust
  • Note: Usually in the plural in the Pentateuch
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMὁλοκαύτωμαὁλοκαυτώματα
  GENὁλοκαυτώματοςὁλοκαυτωμάτων
  DATὁλοκαυτώματιὁλοκαυτώμασι(ν)
  ACCὁλοκαύτωμαὁλοκαυτώματα
  ὁλοκαυτώμασι(ν)
  ὁλοκαυτώματα
  ὁλοκαυτώματος
  ὁλοκαυτωμάτων
  ὁλοκαυτώσεις
  ὁλοκαυτώσεως
  ὁλοκαύτωσιν
  ὁλοκαύτωσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • whole burnt-offering, sacrifice of a burnt-offering
   • integrity, physical wholeness, health, perfect soundness
  • Note: Never in the plural in the Pentateuch
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMὁλοκαύτωσιςὁλοκαυτώσεις
  GENὁλοκαυτώσεωςὁλοκαυτώσεων
  DATὁλοκαυτώσειὁλοκαυτώσεσι(ν)
  ACCὁλοκαύτωσι(ν)ὁλοκαυτώσεις
  ὁλοκληρία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: wholeness, health, completeness, soundness
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMὁλοκληρίαὁλοκληρίαι
  GENὁλοκληρίαςὁλοκληριῶν
  DATὁλοκληρίᾳὁλοκληρίαις
  ACCὁλοκληρίανὁλοκληρίας
  VOCὁλοκληρίαὁλοκληρίαι
  ὁλοκληρίαν
  ὁλόκληροι
  ὁλόκληρον
  ὁλόκληρος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • entire, whole, complete, intact
   • without defect (of animals)
   • unhewn (of stones)
   • full (of time)
   • perfect, flawless
  • Forms:
   • ὁλόκληροι Adj: Nom Plur Masc
   • ὁλόκληρον Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • ὁλόκληρον Adj: Acc Sing Masc
   • ὁλοκλήρου Adj: Gen Sing MFN
   • ὁλοκλήρους Adj: Acc Plur Masc/Fem
   • ὁλοκλήρων Adj: Gen Plur MFN
  ὁλοκλήρου
  ὁλοκλήρους
  ὁλοκλήρων
  ὀλολυγμός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: howl, howling, a loud crying, wailing, shriek
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMὀλολυγμόςὀλολυγμοί
  GENὀλολυγμοῦὀλολυγμῶν
  DATὀλολυγμῷὀλολυγμοῖς
  ACCὀλολυγμόνὀλολυγμούς
  VOCὀλολυγμέὀλολυγμοί
  ὀλολύζεται
  ὀλολύζετε
  ὀλολύζοντες
  ὀλολύζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to cry out aloud, wail, howl, shriek
  • Forms:
   • ὀλολύζεται Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • ὀλολύζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
   • ὀλολύζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
   • ὀλολύξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • ὀλολυξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
   • ὀλολύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • ὀλολύξετε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
   • ὀλόλυξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • ὀλολύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • ὠλόλυζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • ὠλόλυζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
   • ὠλόλυξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ὠλόλυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  ὀλολύξατε
  ὀλολυξάτω
  ὀλολύξει
  ὀλολύξετε
  ὀλόλυξον
  ὀλολύξουσι(ν)
  ὅλον
  • Parse:
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • Root: ὅλος
  ὁλοπόρφυρον
  ὁλοπόρφυρος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: all-purple, entirely purple
  • Forms:
  ὁλορριζεί
  ὁλορριζί
  • Parse: Adverb
  • Meaning: utterly, completely
  • Forms:
   • ὁλορριζεί Adverb
  ὁλόρριζοι
  ὁλόρριζος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: together with the entire root (e.g., "roots and all")
  • Forms:
   • ὁλόρριζοι Adj: Nom Plur Masc
   • ὁλορρίζους Adj: Acc Plur Masc
  ὁλορρίζους
  ὅλος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • whole, entire, complete, all, altogether, every whit, throughout
   • ὅλος + article = entire, whole

    ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ
    in the whole house (Gen 31:35)

   • article + ὅλος = entirely

    ὅλον τὸν κριὸν
    the ram in its entirety (Ex 29:18)

   • ὅλος (without article) = fully

    ἐνιαυτὸς ὅλος
    a full year (Lev 25:30)

   • ὅλος (after a substantive) = wholly

    ἱμάτιον ὅλον ὑακίνθινον
    garment wholly blue

   • adverbially: utterly, by all accounts, altogether

    χαλεπὴ δὲ καὶ τοῖς ὅλοις
    Harsh and utterly grievous (2Macc 6:3)

   • with negative: nothing

    σὺ κύριε τῶν ὅλων ἀπροσδεὴς
    Lord, you have need of nothing (2Macc 14:35)

  • Note: Mostly found in the singular
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMὅλοςὅληὅλον
  GENὅλουὅληςὅλου
  DATὅλῳὅλῃὅλῳ
  ACCὅλονὅληνὅλον
  VOCὅλεὅληὅλε
  Plural
   MascFemNeut
  NOMὅλοιὅλαιὅλα
  GENὅλωνὅλωνὅλων
  DATὅλοιςὅλαιςὅλοις
  ACCὅλουςὅλαςὅλα
  VOCὅλοιὅλαιὅλα
  ὁλοσφύρητον
  ὁλοσφύρητος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: made of solid beaten metal
  • Forms:
   • ὁλοσφύρητον Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • ὁλοσφύρητον Adj: Acc Sing Masc
  ὁλοσχερῆ
  ὁλοσχερής
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: whole, entire, complete, full (lacking nothing)
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMὁλοσχερήςὁλοσχερές
  GENὁλοσχεροῦς
  DATὁλοσχερεῖ
  ACCὁλοσχερῆὁλοσχερές
  Plural
   MascFemNeut
  NOMὁλοσχερεῖςὁλοσχερῆ
  GENὁλοσχερῶν
  DATὁλοσχερέσι(ν)
  ACCὁλοσχερεῖςὁλοσχερῆ
  ὁλοσχερῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning: wholly, entirely, completely, perfectly
  ὁλοτελεῖς
  ὁλοτελῆ
  ὁλοτελής
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: wholly, complete to the end
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMὁλοτελήςὁλοτελές
  GENὁλοτελοῦς
  DATὁλοτελεῖ
  ACCὁλοτελῆὁλοτελές
  Plural
   MascFemNeut
  NOMὁλοτελεῖςὁλοτελῆ
  GENὁλοτελῶν
  DATὁλοτελέσι(ν)
  ACCὁλοτελεῖςὁλοτελῆ
  ὁλοτελῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning: wholly, altogether
  ὅλου
  • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • Root: ὅλος
  ὀλοῦνται
  ὅλους
  ὀλοφύρομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Meaning: to lament, mourn, bewail, commiserate
  • Forms:
   • ὀλοφυρομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
   • ὠλοφύρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  ὀλοφυρομένων
  ὄλυνθος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: unripe fig, untimely fig, late fig, summer fig
  • Forms:
   • ὀλύνθους Noun: Acc Plur Masc
  ὀλύνθους
  ὀλύρα
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: a kind of grain, spelt (Triticum spelta)
  • Forms:
   • ὄλυραν Noun: Acc Sing Fem
  ὄλυραν, ὀλύραν
  ὀλυρίτης
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: made of spelt
  ὅλῳ
  • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • Root: ὅλος
  ὀλωλότων
  ὅλων
  ὅλως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: completely, at all, commonly, utterly, generally speaking, actually