μετήγαγεν
μετήγαγες
μετηγάγετε
μετῆλθεν
μετηλλάγη
μετήλλαξαν
μετήλλαξεν
μετηλλαχότος
μετῆρας
μετῆρεν
μετήχθησαν