μετοικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a deportation, migration, removal (from one place to another); a change of abode, i.e., (esp.), expatriation
 • Forms:
  • μετοικεσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μετοικεσίας Noun: Gen Sing Fem
  • μετοικεσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
μετοικεσίᾳ
μετοικεσίαν
μετοικεσίας
μετοικέω
μετοικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exile, change of abode, removal, migration, banishment, deportation, expulsion, captivity
 • Forms:
  • μετοικίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μετοικίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μετοικίας Noun: Gen Sing Fem
μετοικίᾳ
μετοικίαν
μετοικίας
μετοικίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deport, resettle, lead settlers to another abode, carry away, remove into; to transfer as a settler or captive, i.e colonize or exile
 • Cognates: ἀποικίζω, ἐνοικίζω, κατοικίζω, μετοικίζω, οἰκίζω, συνοικίζω
 • Forms:
  • μετοικιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μετοικίσαι Verb: Aor Act Infin
  • μετοικιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing μετοικίζω
  • μετῴκισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • μετῴκισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • μετῴκισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μετῳκίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
μετοικιοῦσιν
μετοικίσαι
μετοικιῶ
μέτοικον
μέτοικος
μετοπωρινοί
μετοπωρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: autumnal
  • Substantival: autumn
 • Forms:
  • μετοπωρινοί Adj: Nom Plur Masc
μετουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: participation, partnership, communion
 • Forms:
  • μετουσίαν Noun: Acc Sing Fem
μετουσίαν
μετοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sharing, fellowship, participation
 • Forms:
  • μετοχῇ Noun: Dat Sing Fem
μέτοχοι
μετόχοις
μέτοχον
μέτοχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: sharing, participating
  • Substantival: fellow, partaker, partner; participant, i.e., (as noun) a sharer; by implication, an associate
 • Forms:
  • μέτοχοι Noun: Nom Plur Masc
  • μετόχοις Noun: Dat Plur Masc
  • μέτοχον Noun: Acc Sing Masc
  • μετόχους Noun: Acc Plur Masc
μετόχους