παρασημαίνεται
παρασημαίνομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to counterseal; to set one's seal beside another's
παρασημαινόμενοι
παρασημειώσεως
παρασημείωσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • marginal note
παρασημηνάμενοι
παράσημον
παράσημον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • emblem, insignia
  • a brand, distinguishing mark
  • sign, side-marked, i.e., labeled (with a badge or figure-head of a ship)
 • Concord:

  NT: Acts 28:11
  LXX: _
  Apocrypha: 3Macc 2:29
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • παρασήμῳ Noun: Dat Sing Neut
παράσημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Positive: distinguished, remarkable
  • Negative: praised falsely
 • Forms:
  • παράσημον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • παράσημον Adj: Acc Sing Masc
παρασήμῳ
παρασιωπᾷ
παρασιωπάω
 • Active Meaning:
  • to pass over in silence
  • to remain silent, keep silence
  • to hold one's peace
  • to omit mention of
  • to turn a blind eye to
 • Passive Meaning:
  • to be passed over in silence
  • to be ignored
 • Forms:
  • παρασιωπᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παρασιωπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παρασιωπήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παρασιωπήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παρασιωπήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παρασιωπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παρασιωπήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • παρασιωπήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παρεσιώπα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • παρεσιωπήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρεσιώπησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
παρασιωπηθέντα
παρασιωπηθήσεται
παρασιωπήσεται
παρασιωπήσῃ
παρασιωπήσῃς
παρασιωπήσομαι
παρασιωπήσονται
παρασκευάζει
παρασκευάζειν
παρασκευάζεσθαι
παρασκευάζεται
παρασκευάζετε
παρασκευαζόμενα
παρασκευάζοντι
παρεσκευάζοντο
παρασκευαζόντων
παρασκευάζου
παρασκευάζουσιν
παρασκευάζω
 • Active Meaning:
  • to prepare, get ready, provide
  • to bring about, occasion
  • to superintend
  • to stir up (conflicts)
 • Middle Meaning:
  • to relieve oneself (euphemistic term for using the toilet)
  • to prepare for oneself
  • to prepare oneself
  • to make preparation
 • Forms:
Present
 • παρασκευάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παρασκευάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρασκευάζειν Verb: Pres Act Infin
 • παρασκευάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρασκευάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • παρασκευαζόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • παρασκευάζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • παρασκευαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • παρασκευάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • παρεσκευάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • παρασκευάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • παρεσκεύασε, παρεσκεύασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρασκευάσαι Verb: Aor Act Infin
 • παρασκευάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • παρασκευάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • παρασκευάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παρασκευάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παρεσκευάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • παρασκευασθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
Perfect
 • παρεσκευασμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • παρεσκευασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παρεσκεύασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
παρασκευάζων
παρασκευαί
παρασκευάσαι
παρασκευάσασθαι
παρασκευάσασθε
παρασκευάσατε
παρεσκεύασε, παρεσκεύασεν
παρασκευάσεται
παρασκευάσῃ
παρασκευασθέντα
παρασκευή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • preparation, readiness, supply
  • food supply (for troops)
  • act of getting ready
  • prepared equipment, something prepared
 • Forms:
παρασκευάς
παρασκευῇ
παρασκευήν
παρασκευῆς
παρασπᾶσθαι
παρασπάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to draw forcibly aside, wrest aside
παρασπονδέω
 • Meaning: to break a contract
 • Forms:
  • παρασπονδοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
παρασπονδήσας
παρασπονδοῦντες
παραστάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drop upon
παραστάντα
 • Parse:
  • Part: Fut Act Acc Sing Fem
  • Part: Fut Act Nom/Acc Plur Fem
 • Root: παραστάζω
 • &#mdash;&#mdash;
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παρίστημι
παραστάντες
παραστάς
παράστασιν
παράστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pomp, magnificence (I Macc 15:32)
  • impressive and pompous state
  • exhibition, display
  • a putting aside
παραστάτης
παραστατικά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • fit for standing by; able to exhort; courageous, desperate
 • Root: παραστατικός
παραστατικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fit for standing by; able to exhort; courageous, desperate
παραστάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a helper
 • Forms:
  • παραστάτης Noun: Nom Sing Fem
παράστηθι
παραστήκοντες
παραστήκω
 • Note: Alt form of παρίστημι
 • Meaning:
  • to stand near
  • to be present nearby to serve
παράστημα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • statue beside another
παραστήματος
παραστῆναι
παραστῆσαι
παραστήσας
παραστήσατε
παραστήσει
παραστήσεται
παραστήσῃ
παραστήσομαι
παραστησόμεθα
παραστήσονται
παραστήσω
παραστήσωμεν
παραστῆτε
παρασυμβάλλομαι
παρασυμβάλλω
 • Active Meaning:
  • to compare
 • Passive Meaning:
  • to resemble
  • to be likened to
  • to be compared to
 • Forms:
  • παρασυμβάλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παρασυνεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
παρασυνεβλήθη
παρεσύρη
παρασύρω
 • Meaning: to sweep away, carry away
 • Forms:
  • παρεσύρη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
παρασφαλίζω
 • Meaning: to fortify next in order
 • Forms:
  • παρησφαλίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
παρασχάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lance, to prick
παρασχεῖν
παρασχέσθαι
παράσχῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root:παρέχω
παράσχησθε
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: παρέχω
παράσχηται
παράσχητε
παρασχομένης
παρασχόμενος
παρασχόντες
παρασχόντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: παρέχω
παράσχωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: παρέχω
παρασχών
παράσχωσι