παράπαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • altogether, absolutely, completely, entirely
  • Negative: (not) at all
παραπείθω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to beguile
  • to win by gradual persuasion
  • to prevail upon, to win over
παραπέμπεται
παραπέμποι
παραπεμπομένῳ
παραπεμπομένων
παραπέμποντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παραπέμπω
παραπέμπονται
παραπέμποντας
παραπεμπόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: παραπέμπω
παραπέμπω
 • Meaning:
  • to send past, guide past
  • to give up
  • to omit
  • to neglect
  • to disregard, pay no heed to
  • to dismiss, ignore
 • Forms:
  • παραπέμποντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • παραπέμποντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • παραπέμποντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • παραπέμψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
παραπεμφθέντος
παραπεμφθῆναι
παραπέμψας
παραπεποιημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παραποιέω
παραπέπτωκας
παραπεπτωκότας
παραπεπτωκότων
παραπεσάτω
παραπεσεῖν
παραπέσητε
παραπεσόντας
παραπέτασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: curtain, something spread before something else, a hanging curtain
 • Forms:
παραπετάσματα
παραπετάσματι
παραπεφυλαγμένης
παράπηγμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • astronomical and meteorological calendar
παραπήγμασι
παραπηδάω
 • Meaning: to jump over, leap forward, spring beyond, spring forward, transgress
 • Forms:
  • παρεπήδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραπικραίνειν
παραπικραίνοντα
παραπικραίνοντας
παραπικραίνοντες
παραπικραίνουσα
παραπικραίνω
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to infuriate
   • to provoke, embitter alongside, exasperate, make angry
   • to add to the harshness and bitterness of
   • to feel bitter (about something)
  • Intransitive:
   • to be disobedient, rebellious
 • Forms:
Present
 • παραπικραίνειν Verb: Pres Act Infin
 • παραπικραίνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παραπικραίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • παραπικραίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παραπικραίνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • παραπικραίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
Aorist
 • παρεπικράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • παραπικρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • παραπικρᾶναι Verb: Aor Act Infin
 • παραπικράναντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • παρεπίκρανα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • παρεπίκραναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρεπίκρανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρεπίκρανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραπικραίνων
παραπικρᾶναι, παραπικράναι
παραπικράναντες
παραπικρανθῇ
παραπικρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • embitterment, provocation, irritation
  • act of provoking (against God)
  • revolt, rebellion
παραπικρασμῷ
παραπίπτοντας
παραπίπτουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:παραπίπτω
παραπίπτω
 • Meaning:
  • to fall beside, fall aside
  • to be neglected
  • to fall away, apostatize
  • to go astray, err, miss, transgress, trespass
  • to fail to be acted upon
 • Forms:
  • παραπίπτουσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • παρεπέσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • παραπέπτωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • παραπεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • παραπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
  • παραπέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • παραπεσόντας Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
  • παραπίπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • παρέπεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
παραπλαγιάζω
 • Meaning: to go obliquely (as a military manoeuver)
παραπλέοντες
παραπλεῦσαι
παραπλέω
 • Meaning: to sail by, sail past, sail near
 • Forms:
  • παραπλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • παραπλέοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
παράπληκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: frenzy-stricken, mad, insane, deranged
παραπληξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: derangement, madness, frenzy, insanity
 • Forms:
παραπληξίᾳ
παραπληρόω
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Meaning:
  • to fill up
παραπληρωθῇ
παραπλήσια, παραπλησία
παραπλήσιον
παραπλήσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: coming near, resembling, similar to, nearly, close by, almost, such like
 • Forms:
παραπλησίῳ
παραπλησίων
παραπλησίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: likewise, in a manner near by, similarly
παράπλου
παράπλους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sailing beside, a coastal voyage by boat, aimless voyage
 • Forms:
  • παράπλου Noun: Gen Sing Masc
παραποιέω
 • Meaning: to imitate, falsify, counterfeit
 • Forms:
  • παραπεποιημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • παραπεποιημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
παραπολαύσαντες
παραπολαύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to share the fruits of; to enjoy the benefits besides
παραπόληται
παραπόλλυμαι
παραπόλλυμι
 • Active Meaning:
  • to destroy besides
  • to destroy to no purpose
  • to consume without a purpose
 • Middle Meaning:
  • to perish undeservedly, perish needlessly
  • to be lost
  • to be ruined undeservedly
 • Forms:
  • παραπόληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • παραπόληται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παραπόλλυμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παραπόλωμαι Verb: 2Aor Mid Subj 1st Sing
παραπόλωμαι
παραπομπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an escort, convoy
  • procession, train
  • transport, conveyance
  • a convoying, a procuring
 • Forms:
παραπομπῆς
παραπορεύεσθαι
παραπορεύεσθε
παραπορευέσθωσαν
παραπορεύεται
παραπορεύομαι
 • Meaning:
  • to go by, pass by, walk by
  • to cross (e.g., cross a river)
  • to move along, walk along
  • to pass away, wither (e.g., a flower withers and dies)
  • to transgress
  • to travel near
  • to go through
  • to submit oneself to and go through a process
 • Forms:
Present
 • παραπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παραπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • παραπορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • παραπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παραπορευομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • παραπορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παραπορευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • παραπορευόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • παραπορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • παραπορευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • παραπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • παραπορευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • παραπορεύωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • παρεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • παραπορεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • παρεπορεύθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
παραπορευόμεθα
παραπορευομένης
παραπορευόμενοι
παραπορευομένοις
παραπορευόμενον
παραπορευόμενος
παραπορευομένους
παραπορευομένων
παραπορεύσῃ
παραπορεύωνται
παράπτωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a false step, transgression, sin
  • fall, fault, offence, trespass
 • Forms:
παραπτώμασι, παραπτώμασιν
παραπτώματα
παραπτώματι
παραπτώματος
παραπτωμάτων
παραπτώσει
παράπτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: misstep, transgression, sin, a falling beside