παρακαθέζομαι
 • Meaning: to sit beside
 • Forms:
  • παρακαθεζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
παρακαθεζόμενοι
παρακαθεσθεῖσα
παρακαθεύδοντες
παρακαθεύδω
 • Meaning: to sleep beside, guard (someone), watch over
 • Forms:
  • παρακαθεύδοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
παρακάθημαι
 • Meaning: to sit beside, be seated beside (someone) (e.g., as a royal counsellor)
 • Forms:
  • παρακαθήμενον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • παρακαθήμενον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • παρακαθήμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παρεκατέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
παρακαθήμενοι
παρακαθήμενον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παρακάθημαι
παρακαθίζω
 • Meaning: to sit down beside (someone), sit, sit down near, set beside
 • Forms:
  • παρακαθεσθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
  • παρακαθίσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • παρεκάθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρεκάθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παρακαθίσασα
παρακαθιστάντες
παρακαθίστημι
 • Active Meaning:
  • to place beside, station beside
 • Passive Meaning:
  • to be equipped for sea (of ships)
 • Forms:
  • παρακαθιστάντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • παρακατασταθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
παρακάλει
παρακαλεῖ
παρακαλεῖν
παρακαλεῖσθαι
παρακαλεῖσθε
παρακαλεῖται
παρακαλεῖτε
παρακαλέσαι
παρακαλέσαντες
παρακαλέσας
παρακαλέσατε
παρακαλέσει
παρακαλέσεις
παρακαλέσετε
παρακαλέσῃ
παρακάλεσον
παρακαλέσοντα
παρακαλέσουσι, παρακαλέσουσιν
παρακαλέσω
παρακαλέσωσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παρακαλέω
παρακαλέω
 • Active Meaning:
  • to call to one’s side, summon
  • to invite
  • to summon to one’s aid, call upon for help
  • to appeal to, urge, exhort, encourage
  • to request, implore, appeal to, entreat, plead for
  • to comfort, encourage, cheer up
  • to console, conciliate, speak to in a friendly manner, apologize to
 • Passive Meaning:
  • to permit oneself to be swayed (by a call for help)
  • to be affected emotionally
  • to be pleased to respond
  • to be comforted
  • to feel regret (see 1Sam 15:11 LXX)
 • Forms:
Present
 • παρακάλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παρακάλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρακαλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • παρακάλουμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • παρακαλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • παρακαλούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • παρακαλοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • παρακαλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παρακαλοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • παρακαλοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • παρακαλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παρακαλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παρακαλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • παρακαλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • παρακαλῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • παρακαλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παρακαλεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • παρακαλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρακαλεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
Imperfect
 • παρεκαλουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • παρεκάλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρεκαλοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • παρεκάλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • παρεκάλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παρακαλέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παρακαλέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παρακαλέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • παρακαλέσοντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • παρακαλέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παρακληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • παρακληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παρακληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • παρακαλέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • παρακαλέσαι Verb: Aor Act Infin
 • παρακαλέσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • παρακληθείς Part: 1Aor Pass Nom Sing Masc
 • παρακληθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • παρακληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • παρακληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • παρακληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • παρακαλέσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • παρακαλέσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • παρακλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • παρακληθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • παρακληθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • παρεκάλεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • παρεκάλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρεκάλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρεκάλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρεκάλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρεκλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • παρεκλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • παρεκλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • παρεκλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • παρεκλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • παρακαλέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • παρακαλέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παρακαλέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παρακάλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • παρακεκλημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παρακεκλήμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • παρακέκλησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • παρακέκλημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
παρακαλούμεθα
παρακάλουμεν
παρακαλούμενος
παρεκαλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root:παρακαλέω
παρακαλοῦνται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: παρακαλέω
παρακαλοῦντας
παρακαλοῦντες
παρακαλοῦντι
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres/Fut Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: παρακαλέω
παρακαλοῦντος
παρακαλοῦσα
παρακαλοῦσι, παρακαλοῦσιν
παρακάλυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: curtain, veil, anything hung up beside (something else to conceal it)
 • Forms:
παρακαλύμματι
παρακαλύπτεσθαι
παρακαλύπτεσθε
παρακαλύπτω
 • Active Meaning:
  • to hide, conceal
  • to cover by hanging something beside
  • to cloak, disguise
  • to veil
 • Middle Meaning:
  • to deceive oneself by ignoring reality
 • Forms:
  • παρακαλύπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • παρακεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • παρακεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • παρεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • παρεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
παρακαλῶ
παρακαλῶν
παρακαλῶνται
παρακαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down beside
παρακατεθέμεθα
παρακαταθεμένοις
παρακαταθήκας
παρακαταθήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • state of being entrusted to someone else’s care
  • deposit, something committed to (trust), something put down alongside, sacred trust
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρακαταθήκηπαρακαταθῆκαι
GENπαρακαταθήκηςπαρακαταθηκῶν
DATπαρακαταθήκῃπαρακαταθήκαις
ACCπαρακαταθήκηνπαρακαταθήκας
VOCπαρακαταθήκηπαρακαταθῆκαι
παρακαταθήκῃ
παρακαταθήκην
παρακαταθήκης
παρακατασταθέντα
παρακατέθετο
παρακατατίθεμαι
 • Meaning:
  • to entrust something/someone to another
  • to deposit one’s own property with another, entrust it to his keeping, give it him in trust
 • Forms:
  • παρακατέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
παρακατατίθημι
 • Active Meaning:
  • to deposit one’s own property with another
  • to entrust it to his keeping
  • to give it him in trust
 • Middle Meaning:
  • to entrust (someone) to
  • to commit (someone) to
 • Forms:
  • παρακαταθεμένοις Part: Aor Mid Dat Plur Masc
  • παρεκατετιθέμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
παρακείμεθα
παράκειμαι
 • Meaning:
  • to attempt
  • to be ready, be at hand, be present
  • to lie beside, set alongside, set before
  • to lie near, be prompt or easy
  • to be adjacent
  • to urge (someone to act in a specific way)
 • Forms:
  • παρακειμένου Part: Pres/Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • παρακείμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • παρακειμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • παρακειμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • παρακείμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παρακειμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • παρακείμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • παράκεινται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παράκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
παρακείμενα
παρακειμένην
παρακειμένης
παρακείμενοι
παρακειμένου
παρακειμένους
παρακειμένων
παράκεινται
παράκειται
παρακεκαλυμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παρακαλύπτω
παρακεκληκέναι
παρακεκληκότων
παρακεκλῆσθαι
παρακέκλημαι
παρακεκλήμεθα
παρακεκλημένοι
παρακέκλησθε
παρακελεύεσθαι
παρακελεύεται
παρακελεύομαι
παρακελευόμενοι
παρακελευόμενος
παρακελευσαμένη
παρακελεύσασθαι
παρακελεύσεως
παρακέλευσιν
παρακέλευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cheering on, exhorting
παρακελεύω
 • Active Meaning:
  • to command, order
  • to encourage
  • to urge along
  • to exhort (someone to act in a specific way)
 • Middle Meaning:
  • to exhort
 • Forms:
  • παρεκελευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • παρακελεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παρεκέλευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
παρακεχαράχθαι
παρακεχειμακότι
παρακινεῖν
παρακινέω
 • Meaning: to move aside, disturb
 • Forms:
  • παρακινεῖν Verb: Pres Act Infin
παρακλάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be broken off
παρακλείω
 • Meaning:
  • to shut out, exclude, put out
  • to shut up, incarcerate
 • Forms:
  • παρέκλεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παρακληθείς
παρακληθέντα
 • Parse #1:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to call to
 • Root: παρακαλέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to be broken off
 • Root: παρακλάομαι
παρακληθέντες
παρακληθῇ
παρακληθῆναι
παρακληθῇς
παρακληθήσεσθε
παρακληθήσεται
παρακληθήσονται
παρακλήθητι
παρακληθῶσι, παρακληθῶσιν
παρακλήσει
παρακλήσεις
παρακλήσεσι, παρακλήσεσιν
παρακλήσεως
παράκλησι, παράκλησιν
παράκλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • encouragement, exhortation
  • appeal, request
  • urging, intreaty, insistence
  • comfort, consolation
παρακλητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: comforting, providing comfort, stimulating, hortatory
 • Forms:
  • παρακλητικούς Adj: Acc Plur Masc
παρακλητικούς
παρακλητικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hortatory, stimulatingly
παράκλητοι
παράκλητον
παρακλήτορες
παράκλητος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • advocate, comforter, an intercessor, consoler, called alongside
  • confidence, assurance
παρακλήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who encourages, encourager, comforter, suppliant
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαρακλήτωρπαρακλήτορες
GENπαρακλήτοροςπαρακλητόρων
DATπαρακλήτοριπαρακλήτορσι
ACCπαρακλήτοραπαρακλήτορας
VOCπαρακλήτορπαρακλήτορες
παρακλίνω
 • Meaning: to incline to one side, turn aside
παρακμάζω
 • Meaning: to be past the prime, past one’s prime
 • Forms:
  • παρακμάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
παρακμάσῃ
παρακοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disobedience, unwillingness to hear, inattention
 • Forms:
παρακοήν
παρακοῆς
παράκοιτοι
παράκοιτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wife, spouse, someone who shares the bed
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Dan 5:2,4
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
παρακολουθέω
 • Meaning:
  • to follow beside
  • to follow very close behind
  • to understand; to follow (an argument, a story, a procedure so as to adopt it as one’s own)
  • to follow (something), trace, investigate (from the beginning)
  • to overtake
  • to befall, come upon (someone)
 • Forms:
  • παρακολουθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • παρηκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρηκολούθηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • παρηκολουθηκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
  • παρηκολουθηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
  • παρηκολουθηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • παρηκολούθησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρακολουθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρακολουθήσειν Verb: Fut Act Infin
  • παρακολουθοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • παρακολουθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
παρακολουθήσαντος
παρακολουθήσει
παρακολουθήσειν
παρακολουθήσουσι, παρακολουθήσουσιν
παρακολουθοῦντα
παρακολουθῶν
παρακομίζειν
παρακομίζεται
παρακομίζοντα
παρακομίζοντας
παρακομιζόντων
παρακομίζω
 • Active Meaning:
  • to carry (money) along with oneself (for delivery)
  • to bear, transport (something) along (a way)
  • to escort
  • to convoy
 • Middle Meaning:
  • to bring home
 • Passive Meaning:
  • to be carried away
 • Forms:
  • παρακομίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρακομίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • παρακομίζειν Verb: Pres Act Infin
  • παρακομίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • παρακομίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • παρακομιζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • παρεκομίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
παρακομίσαντες
παρακόπτειν
παρακούειν
παρακούεις
παρακούουσι, παρακούουσιν
παρακούσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to overhear, disregard
 • Root: παρακούω
παρακούσας
παρακούσασι, παρακούσασιν
παρακούσῃ
παρακούσῃς
παρακούσωμεν
παρακούω
 • Meaning:
  • to pay no attention to, ignore (something), disregard
  • to overhear, hear what is not intended for one’s ears
  • to refuse to listen to
  • to disobey
 • Forms:
  • παρακούσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • παρακούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • παρακούειν Verb: Pres Act Infin
  • παρακούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παρακούουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρακούουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρακούσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • παρακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παρακούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παρήκουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • παρήκουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρήκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρακούσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
  • παρακούσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
παρακρουσθείς
παρακρούω
 • Active Meaning:
  • to cheat, mislead, lead astray
 • Middle Meaning:
  • to deceive, mislead, cheat
 • Forms:
  • παρεκρούσατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
παρακύπτει
παρακυπτομένας
παρακύπτουσα
παρακύπτω
 • Active Meaning:
  • to look through, peep in, peer through (a window)
  • to look into (something carefully)
  • to stoop sideways
 • Middle Meaning:
  • to incline toward (an open window)
  • to bend over (to see something better)
 • Forms:
  • παρακύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παρακυπτομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • παρακύπτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • παρακύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • παρακύψαι Verb: Aor Act Infin
  • παρακύψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • παρακύψασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • παρέκυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέκυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παρακύπτων
παρακύψαι
παρακύψαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to stoop sideways
 • Root: παρακύπτω
παρακύψας
παρακύψασα