παράγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παράγω
παραγαγεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: παράγω
παραγαγόντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: παράγω
παραγαγὼν
παραγγείλαντες
παραγγείλας
παραγγείλατε
παραγγείλῃς
παραγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: charge, command, a mandate, precept, advice
 • Forms:
παραγγελίᾳ
παραγγελίαν
παραγγελίας
παράγγελλε
παραγγέλλει
παραγγέλλειν
παραγγέλλεται
παραγγέλλομεν
παραγγέλλω
 • Meaning:
  • to pass on a message, transmit a message, tell, communicate
  • to give orders, give a command, issue an order

   παρήγγειλαν αὐτοῖς ... μὴ φθέγγεσθαι
   they gave a command to them ... not to speak (Acts 4:18)

  • to charge, command
  • to instruct, direct, order, advise
  • to summon (to appear), summon (to one's help)
 • Forms:
Present
 • παράγγελλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παραγγέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παραγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
 • παραγγέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παραγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • παραγγέλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • παρηγγέλλετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • παρηγγέλλομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • παρήγγελλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
Aorist
 • παραγγείλαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • παραγγείλας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • παραγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παραγγείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παρηγγείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρηγγείλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρήγγειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • παρηγγέλμενα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • παρηγγελμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
παραγγέλλων
παράγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an order, command, direction, instruction, precept
  • a message transmitted by beacons
 • Forms:
παραγγέλμασιν
παραγγέλματα
παραγγέλματος
παραγέγονα
παραγέγονας
παραγεγόνασι, παραγεγόνασιν
παραγεγόνατε
παραγέγονεν, παραγέγονε
παραγεγενημένον
παραγεγονότας
παραγεγονότων
παράγει
παράγειν
παραγενέσθαι
παραγένεσθε
παραγενηθείς
παραγενηθέντα
παραγενηθέντες
παραγενηθέντων
παραγενηθῆναι
παραγενήθητε
παραγενηθήτωσαν
παραγένηται
παραγένοιντο
παραγενόμενα
παραγενόμεναι
παραγενομένη
παραγενόμενοι
παραγενόμενον
παραγενόμενος
παραγενομένου
παραγενομένους
παραγενομένων
παραγένωμαι
παραγένωνται
παράγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παράγω
παραγίνεσθαι
παραγίνεσθε
παραγίνεται
παραγίνῃ
παραγίνομαι
 • Meaning:
  • to come to, arrive, come up, come to maturity, be fully grown
  • to come forward, come near
  • to be beside, by, near
  • to reach, arrive
  • to be present at
  • to come to one's side, stand by, second, support
  • to happen as expected
  • to be descended from
  • to have recourse to
  • to come to, go to
  • of things: to be at hand, accrue to one
 • Forms:
Present
 • παραγινομένας Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • παραγινομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • παραγίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παραγίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • παραγίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • παραγινομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • παραγινόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παραγινομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • παραγινόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • παραγινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • παραγινομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • παραγινομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • παραγινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • παραγίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παραγίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • παραγίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • παρεγίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρεγίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • παραγενόμενα
  • Part: Aor Mid Nom Plur Neut
  • Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • παραγενομένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • παραγενέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • παραγένεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • παραγενηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • παραγενηθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • παραγενηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • παραγενηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • παραγενήθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • παραγενηθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • παραγένηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • παραγενόμεναι Part: Aor Mid Nom Plur Fem
 • παραγενομένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
 • παρεγενήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • παρεγενήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • παρεγενήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • παρεγένου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • παραγενόμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
 • παραγενόμενον Part: 2Aor Mid Acc Sing Masc
 • παραγενόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • παραγενομένου Part: 2Aor Mid Gen Sing Masc
 • παραγενομένους Part: 2Aor Mid Acc Plur Masc
 • παραγένωμαι Verb: 2Aor Mid Subj 1st Sing
 • παραγένωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
 • παρεγένετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • παρεγενόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • παρεγένοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
Perfect
 • παρεγεγόνει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • παραγέγονα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • παραγέγονας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • παραγεγόνασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • παραγεγόνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • παραγεγόνατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • παραγέγονεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • παραγεγονότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • παραγεγονότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • παραγεγενημένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
παραγινομένας
παραγινομένης
παραγινόμενοι
παραγινομένοις
παραγινόμενον
παραγινόμενος
παραγινομένου
παραγινομένους
παραγινομένων
παραγίνονται
παραγίνου
παραγίνωνται
παράγοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: παράγω
παράγοντες
παράγοντι
παράγουσι, παράγουσιν
παράγω
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to bring in, lead in, introduce, instill, arrive
   • to cause to move (to a specific destination)
   • to cause to move past someone
   • to expedite, help someone to move on (Neh 2:7)
  • Transitive Passive: to be brought past, pass away, disappear
  • Intransitive:
   • to pass by, go away
   • to dilute, thin out to the point of extinction
   • to move on and cease to exist
   • to come over across the coast
 • Forms:
Present
 • παράγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παράγειν Verb: Pres Act Infin
 • παράγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παράγοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παράγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παράγοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • παράγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παράγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παράγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • παρῆγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρῆγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • παρῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • παραγαγόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • παράγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παραγαγεῖν Verb: Aor Act Infin
 • παρήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • παρήγαγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deviation
 • Forms:
παραγωγῇ
παραγωγήν
παράγων