παραθαλασσίαν
παραθαλασσίας
παραθαλάσσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: upon the sea coast, near the sea, along the seashore, i.e., maritime (lacustrine)
 • Forms:
παραθαλαττίοις
παραθαλασσίους
παραθαλασσίῳ
παραθαρσύνας
παρεθάρσυνεν
παραθαρσύνω
 • Meaning: to embolden, cheer on, encourage
 • Forms:
  • παραθαρσύνας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • παρεθάρσυνον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • παρεθάρσυνον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • παρεθάρσυνεν
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραθείη
παραθεῖναι
παραθείς
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to run beside
 • Root: παραθέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to place beside
 • Root: παρατίθημι
παραθεῖσα
παράθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: appendage
 • Forms:
παραθέματος
παραθέμενοι
παραθέμενος
παραθέντος
παραθερμαίνω
 • Meaning: to heat to excess, increase the heat, warm
 • Forms:
  • παρατεθέρμανται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
παράθες
παραθέσει
παραθέσεις
παραθέσεως
παραθέσθαι
παράθεσι, παράθεσιν
παράθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • store of provisions
  • something stored for the future
  • food set before (someone)
  • neighbourhood, juxtaposition
παράθετε
παραθέω
 • Meaning: to run beside
παραθεωρέω
 • Meaning: to neglect, overlook, disregard, leave unnoticed
 • Forms:
  • παρεθεωροῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
παραθήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • state of being entrusted for safe keeping
  • something entrusted to (someone)
  • deposit, a trust
  • a hostage
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραθήκηπαραθῆκαι
GENπαραθήκηςπαραθηκῶν
DATπαραθήκῃπαραθήκαις
ACCπαραθήκηνπαραθήκας
VOCπαραθήκηπαραθῆκαι
παραθήκῃ
παραθήκην
παραθήσει
παραθήσεσθαι
παραθήσῃ
παραθήσεις
παραθήσομαι
παραθήσομεν
παραθήσω
παραθλίβω
 • Meaning:
  • to press at the side
  • to press close
  • to hold
  • to detain
 • Forms:
  • παραθλίψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
παραθλίψατε
παράθου
παραθῶ
παραθώμεθα
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Meaning: to run beside
 • Root: παραθέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Meaning: to place beside
 • Root: παρατίθημι
παραθῶσι, παραθῶσιν