παραταθείς
παράταξαι
  • Parse:
    • Verb: Aor Act Infin
    • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
    • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Root: παρατάσσω
παραταξάμενος
παραταξαμένου
παραταξαμένους
παραταξαμένων
παρατάξασθαι
παρατάξασθε
παρατάξει
παρατάξεις
παρατάξεσιν
παρατάξεται
παρατάξεων
παρατάξεως
παρατάξῃ
παρατάξηται
παράταξιν
παράταξις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • a proper array, orderly arrangement
    • the marshalling of forces or army
    • act of posting side by side
    • procession (of soldiers)
    • battle
    • a battle formation, placing in line of battle
    • Plural: furnishings, possessions
  • Forms:
παρατάξονται
παραταξώμεθα
παράτασις
  • Parse:
    • Noun: Nom Sing Fem
    • Noun: Acc Plur Fem
  • Meaning: extension (of time), continuance
παρατάσσεται
παρατασσόμενοι
παρατασσόμενος
παρατάσσονται
παρατάσσω
  • Active Meaning:
    • to draw up in battle array
    • to organize an army in battle formation
    • to deploy troops
    • to fight, prepare to fight
    • to place side by side
  • Middle Meaning:
    • to set oneself in array against
    • to do battle
    • to set in order
    • to make preparations for
    • to decree
  • Passive Meaning:
    • to stand mentally prepared (to act)
  • Forms:
Present
  • παρατάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρατασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παρατασσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • παρατάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
  • παρετάσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρετάσσοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
  • παρατάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • παρατάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παρατάξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παρατάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
  • παρατάξεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παράταξαι Verb: Aor Act Infin
  • παραταξαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
  • παρατάξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παρατάξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • παρατάξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • παραταξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • παρετάξαντο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Plur
  • παρετάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
  • παρατέταγμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παρατέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
παρατάττεσθαι
παρατέθειμαι
παρατεθείμεθα
  • Parse:
    • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 1st Plur
    • Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Root: παρατίθημι
παρατέθεινται
παρατεθεῖσαι
  • Parse:
    • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
    • Part: Aor Pass Dat Sing Fem
    • Part: Aor Pass Nom Plur Fem
  • Root: παρατίθημι
παρατεθείσης
παρατεθείσθω
παρατέθειται
παρατεθέντα
παρατεθέρμανται
παρατίθεσθαι
παρατεθῆναι
παρατείνας
παρατείνει
  • Parse:
    • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
    • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
    • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Root: παρατείνω
παρατείνειν
παρατείνεται
  • Parse:
    • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
    • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Root:παρατείνω
παράτεινον
παρατεῖνον
παρατείνοντα
  • Parse:
    • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
    • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Root: παρατείνω
παρατείνουσαν
παρατείνω
  • Meaning:
    • Spatial: to extend, stretch out, be continuous
    • Temporal: to prolong, continue, last long
  • Forms:
    • παρατείνεται
      • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
      • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
    • παράτεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
    • παρατείνοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
    • παρατείνουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
    • παρατενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
    • παρέτειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
    • παρέτεινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
παρατενεῖ
παρατέταγμαι
παρατετακότα
  • Parse:
    • Part: Perf Act Acc Sing Masc
    • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • Root: παρατείνω
παρατέτακται
παρατετεύχεσαν
παρατηρεῖν
παρατηρεῖσθε
παρατηρέω
  • Meaning:
    • to watch closely, observe carefully
    • to watch (someone's actions)
    • to watch maliciously (i.e., to lie in wait for)
    • to watch for (an opportunity)
    • to watch, guard (i.e., guard the gates)
    • to observe and study carefully
    • to keep religious observances
  • Forms:
Present
  • παρατήρησιν Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • παρατήρησιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • παρατηρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παρατηρεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • παρατηρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παρατηροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
  • παρετήρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • παρετήρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • παρετήρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • παρετηροῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παρετηροῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
  • παρατηρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
  • παρατηρήσας
    • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
    • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • παρατηρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • παρατηρήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • παρατηρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παρετήρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
παρατηρήσαντες
παρατηρήσας
παρατηρήσεται
παρατηρήσεως
παρατηρήσῃ
παρατηρήσῃς
παρατήρησιν
παρατήρησις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • observation, inspection, i.e., ocular evidence
    • observance of legal or religious functions
παρατηροῖτο
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
  • Meaning: to watch closely
  • Root: παρατηρέω
παρατηρούμενοι
παρατηροῦντες
παρατιθέασιν
παρετίθει
παρατίθεμαι
παρατιθέμενα
παρατιθέμενον
  • Parse:
    • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
    • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Root: παρατίθημι
παρατιθέμενος
παρατιθέναι
παρατιθέντα
  • Parse:
    • Part: Acc Sing Masc
    • Part: Nom/Acc Plur Neut
  • Meaning: to place beside
  • Root: παρατίθημι
παρατίθενται
παρατιθέσθωσαν
παρατίθεται
παρατίθημι
  • Active Meaning:
    • to deposit, set or place (someone or something) before another (e.g., set food before the king)
    • to set beside
    • to put before (e.g., present some teaching to someone)
    • to set and offer to be taken
    • to place beside
    • to serve (food)
    • to present for consideration and attention
    • to store up
    • to expose, communicate (words)
  • Middle Meaning:
    • to set, spread
    • to give over, entrust, commend
    • to demonstrate, point out
    • to substantiate, give evidence, verify, prove
    • to quote
    • to leave (money) in trust, place in trust
    • to set before, expose, communicate
    • to set aside and store up for future use
    • to entrust the care (of someone to someone else)
  • Passive Meaning:
    • to be entrusted to
  • Forms:
Present
  • παρατίθενται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παρατιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρατίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παρατιθέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • παρατίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρατιθῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παρατιθῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παρατιθέμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • παρατιθέμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • παρατιθέμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
  • παρετίθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
  • παραθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παραθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παραθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • παραθήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • παραθήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • παραθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
  • παραθείη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • παραθῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • παραθεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
  • παράθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παράθου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
  • παραθῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παραθῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παράθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παρατεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παρατιθέναι Verb: Aor Pass Infin
  • παρεθέμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • παρέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • παρέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • παρέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παρατεθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • παραθέντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • παρατεθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
Perfect
  • παρατέθειται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
παρατίθησιν
  • Parse:
    • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
    • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
    • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Root: παρατίθημι
παρατιθῶσι, παρατιθῶσιν
παρατρέπειν
παρατρέπω
  • Parse:
    • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • to turn aside; to divert; to alter, revoke; to pervert or falsify (a story)
παρατρέχειν
παρατρέχοι
παρατρέχοντα
  • Parse:
    • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
    • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Root: παρατρέχω
παρατρέχοντες
παρατρεχόντων
παρατρέχουσα
παρατρέχουσι, παρατρέχουσιν
παρατρέχω
  • Meaning:
    • to run by, pass, outrun, overtake (with speed to the next destination)
    • to run alongside (someone)
    • to accompany
    • to pass by, slip away
  • Forms:
    • παρατρέχειν Verb: Pres Act Infin
    • παρατρέχοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
    • παρατρέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
    • παρατρεχόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
    • παρατρέχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
    • παρατρέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
παρατριβή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: friction, the action of rubbing against one another
  • Forms:
παρατροπέω
  • Parse:
    • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • to lead astray
παρατροπή
  • Parse:
    • Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • diversion, digression, a turning away
παρατροπήν
παρατροπῆς
παρατυγχάνοντας
παρατυγχάνω
  • Meaning:
    • to happen to be near (e.g., capture anyone who happens to come by)
    • to happen to be present (e.g., capture anyone who happens to be there)
  • Forms:
    • παρατυχόντων
      • Part: Aor Act Gen plur Masc/Neut
      • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
    • παρατυγχάνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
παρατυχόντων
παρατυχών