παραβαίην
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • Meaning: to go by the side of
 • Root: παραβαίνω
παραβαίνειν
παραβαίνετε
παραβαίνοντας
παραβαίνοντες
παραβαίνουσι, παραβαίνουσιν
παραβαίνω
 • Meaning:
  • to go aside, go astray, deviate from the way, turn aside
  • to transgress, break (something)
  • to be a transgressor (of a command)
 • Forms:
Present
 • παραβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • παραβαίνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • παραβαίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • παραβαίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παραβαίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παραβαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παραβαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • παραβαίνωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • παρεβαίνετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
 • παραβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παραβησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • παραβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • παραβᾶσι Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • παραβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παραβῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • παραβῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • παραβῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • παραβῆναι Verb: Aor Act Infin
 • παρέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρέβημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • παρέβην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • παραβέβηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • παραβεβηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • παραβεβηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
παραβαίνων
παραβαίνωσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παραβαίνω
παράβαλε
παραβαλεῖς
παραβαλεῖτε
παραβάλῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: παραβάλλω
παράβαλλε
παρέβαλλεν
παραβαλλομένου
παραβαλλομένους
παραβάλλοντας
παραβάλλοντες
παραβάλλω
 • Active Meaning:
  • to compare (i.e., place two things side by side)
  • to place (provision next to someone)
  • to approach, come near to (someone, something)
  • to incline (e.g., incline ear to a lesson)
  • to throw to one side (e.g., throw feed to animals), throw beside
 • Middle Meaning:
  • to risk
  • to give up, expose oneself to danger or a hazard
 • Forms:
Present
 • παραβάλλοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • παραβάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • παραβαλλομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • παράβαλλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παραβάλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • παρέβαλλεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • παρέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παραβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • παραβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παραβαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • παραβαλῶ Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • παραβαλῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • παράβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παραβάλωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • παρέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρεβάλομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
Perfect
 • παραβεβλημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
παραβάλλων
παραβαλῶ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: παραβάλλω
παραβάλωμεν
παραβάσει
παραβάσεις
παραβάσεων
παραβάσεως
παραβᾶσι
παραβασιλεύετε
παραβασιλεύω
 • Meaning:
  • to reign beside, be co-regent
  • to usurp rulership
  • to reign illegitimately as if one were king
  • to govern badly
 • Forms:
  • παραβασιλεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
παράβασιν
παράβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • transgression, stepping over, violation, breaking
  • breach (of an oath)
παραβάται
παραβατέον
παραβάτην
παραβάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: transgressor, a violator, breaker
 • Forms:
παραβέβηκας
παραβεβηκότας
παραβεβηκότων
παραβεβλημένος
παραβεβλημένων
παραβῇ
παραβῆναι
παραβήσῃ
παραβησόμεθα
παραβήσονται
παραβῆτε
παραβιάζομαι
 • Meaning:
  • to act in defiance of orders
  • to strive, endeavour
  • to constrain, press, put pressure on, detain, prevail
  • to urge, compel (by entreaty)
  • to force contrary to (nature)
  • to act with force obstinately
  • to use violence to
 • Forms:
  • παραβιασάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • παρεβιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • παρεβιάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • παρεβιάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παραβιασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
παραβιασάμενοι
παραβιασάμενος
παραβιβάζω
 • Meaning:
  • to put aside, remove
  • to usurp
  • to pass over
 • Forms:
  • παραβίβασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραβιβάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • παρεβίβασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραβιβάζων
παραβίβασον
παραβιόω
 • Meaning: to live beside
 • Forms:
  • παραβιῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
παραβιῶνται
παράβλεπε
παραβλέπετε
παραβλέπω
 • Meaning:
  • to watch, observe
  • to overlook, neglect, be negligent
  • to look down upon (in a positive or negative sense)
  • to despise, look unfavourably upon
  • to look aside, take a side look
 • Forms:
  • παραβλέπετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • παράβλεπε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • παρέβλεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραβληθέντας
παραβολαί
παραβολαῖς
παραβολάς
παραβολεύομαι
 • Meaning: to expose to danger, risk
παραβολευσάμενος
παραβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • figure, parable, proverb, a similitude
  • type, model, symbol, pattern, figure
  • comparison, illustration, analogy
  • a byword
  • a fictitious story to convey a truth
  • mocking speech, hurting speech
 • Forms:
παραβολῇ
παραβολήν
παραβολῆς
παραβολῶν
παραβουλεύω
 • Meaning: to be careless, have no concern
 • Forms:
  • παραβολευσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • παραβουλευσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • παραβουλεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
παραβουλεύομαι
παραβουλευσάμενος
παραβραβεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root: παραβραβεύω
παραβραβεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give an unjust judgment
παραβῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: παραβύω
παράβυστος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • stuffed in, pushed aside
παραβύστῳ
παραβύω
 • Meaning:
  • to plunge into (e.g., plunge a dagger into someone)
  • to insert, stuff in
  • to stab
 • Forms:
  • παραβῦσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • παραβῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • παραβῦσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
παραβῶσι, παραβῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παραβαίνω