παραδεδεγμένοι
παραδεδομένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παραδίδωμι
παραδεδομένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: παραδίδωμι
παραδεδομένην
παραδεδομένης
παραδεδόμενοι
παραδεδομένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παραδίδωμι
παραδεδομένους
παραδεδομένων
παραδέδονται
παραδέδοται
παραδέδωκα
παραδεδώκαμεν
παραδεδώκασι, παραδεδώκασιν
παραδεδώκεισαν
παραδέδωκεν
παραδεδωκέναι
παραδεδωκόσι, παραδεδωκόσιν
παραδεδωκότας
παραδεδωκότες
παραδεδωκότος
παραδεδωκότων
παράδειγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a pattern, model, plan (e.g., "blueprints" for a builder)
  • an example (for mockery or a deterrent)

   θήσομαί σὲ εἰς παράδειγμα
   I will make you an example (Nahum 3:6)

 • Forms:
παραδειγματιζόντας
παραδειγματίζω
 • Meaning:
  • to punish publicly as an example
  • to put to an open shame, subject to public disgrace
  • to show alongside (the public), i.e., expose to infamy
  • to parade
 • Forms:
  • παραδειγμάτισαι Verb: Aor Act Infin
  • παραδειγματισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παραδειγματισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • παραδειγματιζόντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • παραδειγμάτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραδειγμάτισον Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεδειγμάτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
παραδειγμάτισαι
παραδειγματισθέντα
παραδειγματισθῆναι
παραδειγματισθήσεσθε
παραδειγματισμόν
παραδειγματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: making an example of, pointing out to public shame, put to public shame
παραδειγματισμῶν
παραδειγμάτισον
παραδείγματος
παραδειγμάτισον
παραδείκνυμι
 • Note: Alt. form of παραδεικνύω
 • Meaning: to reveal, make manifest, display, show beside, exhibit, point to
 • Forms:
  • παραδείκνυσι(ν)
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing/Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • παραδέξηται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παραδέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • παραδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παραδεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
παραδείκνυσι, παραδείκνυσιν
παραδεικνύω
 • Note: Alt. form of παραδείκνυμι
 • Meaning: to reveal, make manifest, show beside
 • Forms:
  • παραδειχθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • παραδείξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παράδειξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραδείξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παρέδειξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
παραδείξατε
παράδειξον
παραδείξω
παράδεισοι
παράδεισον
παράδεισος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a garden, a park, orchard
  • paradise, garden of Eden
 • Hebrew:
παραδείσου
παραδείσους
παραδείσῳ
παραδειχθέν
παραδεξάμενοι
παραδεξαμένοις
παραδεξάμενος
παραδέξασθαι
παραδέξῃ
παραδέξηται
παραδέξονται
παραδέχεσθαι
παραδέχεται
παραδεχθῆναι
παραδεχθήσεται
παραδεχθήσῃ
παραδέχομαι
 • Meaning:
  • to receive, receive from, accept near
  • to admit (something) is true
  • to accept as being genuine
  • to delight in (because it is discovered to be true)
 • Forms:
Present
 • παραδεχόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • παραδεχόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • παραδέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παραδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παραδέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παραδέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • παραδέξηται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • παραδέξονται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παραδέξῃ Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παραδεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παραδεχθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • παραδέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • παραδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • παραδεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • παραδεξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • παρεδέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
παραδεχομένοις
παραδεχόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παραδέχομαι
παραδέχονται
παραδέχου
παραδέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fasten to
παραδιατριβαί
παραδιατριβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: useless occupation, perverse disputing, misemployment, i.e., meddlesomeness
 • Forms:
παραδιδόασιν
παραδιδοῖ
παραδιδόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παραδίδωμι
παραδιδομένας
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: παραδίδωμι
παραδιδομένη
παραδιδομένης
παραδιδομένους
παραδιδόμεθα
παραδιδόναι
παραδιδόντα
παραδίδονται
παραδιδόντες
παραδιδόντος
παραδίδοσθαι
παραδίδοται
παραδιδούς
παραδιδοῦσα
παραδιδῷ
παραδίδωμι
 • Meaning:
  • To hand over, give (over), deliver, entrust (something to someone)
   • to give over, hand over to another, transmit, entrust, deal out
   • to give up a city to someone, surrender, yield up
   • to entrust as a deposit
  • To return, restore, give back, give up (something to someone)
  • To hand over, turn over, give up (someone to officers, court, justice)
   • to give up a person to someone, release (a hostage), deliver
   • to give up a person to someone with treachery, betray
   • to give up to justice, put in prison
   • to incarcerate, to hold in custody
  • To give over, commend, commit
   • to commit oneself to fortune
  • To hand down, pass on, transmit, relate, teach (an oral or written tradition)
   • to impart (as a teacher imparts knowledge)
   • to transmit (information to someone else)
   • to hand down legends, opinions
  • To allow, permit
   • to grant, bestow, offer, allow, permit
  • to withdraw support care and attention from
  • to hazard, risk

   ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν
   men who have risked their lives (Acts 15:26)

 • Forms:
Present
 • παραδίδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παραδιδομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • παραδιδόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • παραδιδόναι Verb: Pres Act Infin
 • παραδιδόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παραδιδόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παραδιδόντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • παραδίδοσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παραδίδοται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παραδιδούς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • παραδιδῷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παραδίδως Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • παραδιδῷς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • παραδιδῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • παραδιδῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • παρεδίδετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρεδίδοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παρεδίδοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • παρεδίδοτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρεδίδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρεδίδουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • παρεδίδουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παραδοθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • παραδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παραδώσειν Verb: Fut Act Infin
 • παραδώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • παραδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παραδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • παραδώσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • παραδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παραδοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παραδοθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • παραδοθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • παρέδωκεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παραδῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • παραδῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • παραδῶτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • παρεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • παρεδόθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • παρεδόθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • παρεδόθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • παρεδόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • παρεδόθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • παρέδοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέδωκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • παρεδώκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρέδωκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρεδώκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • παρέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρέδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παραδοθήσησθε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • παραδοθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • παραδοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • παραδοῖ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • παραδόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • παραδοθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • παραδοθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • παραδοθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • παραδοθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • παραδοθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • παραδοθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • παραδοθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • παράδος Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παράδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παραδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
 • παραδούς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • παραδῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • παραδῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • παραδῴη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • παραδῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παραδοθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • παραδεδομένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • παραδεδωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • παραδεδώκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • παραδεδομένας
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • παραδεδωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • παραδεδομένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • παραδεδομένης Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παραδεδόμενοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παραδεδομένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • παραδέδονται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παραδέδοται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παραδέδωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • παραδεδώκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • παραδέδωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • παραδεδωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • παραδεδωκόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • παραδεδωκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
παραδίδως
παραδιδῷς
παραδίδωσι, παραδίδωσιν
, παραδιδῶσιν
παραδοθείς
παραδοθεῖσαν
παραδοθείσῃ
παραδοθείσης
παραδοθεισῶν
παραδοθέν
παραδοθέντα
παραδοθέντας
παραδοθέντες
παραδοθῇ
παραδοθῆναι
παραδοθήσεσθε
παραδοθήσεται
παραδοθήσῃ
παραδοθήσησθε
παραδοθήσονται
παραδοθήτωσαν
παραδοθῶ
παραδοῖ
παραδόντες
παραδόντος
παράδοξα
παραδοξάζοντα
παραδοξάζω
 • Meaning:
  • to make wonderful
  • to act with discretion in favour of someone
  • to treat with distinction
  • to distinguish, mark off
  • to make extraordinary
 • Forms:
  • παραδοξάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παραδοξάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παραδοξάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • παρεδόξασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεδόξασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραδοξάσει
παραδοξάσω
παραδόξοις
παράδοξον
παραδοξοποιός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wonder-worker
παραδοξοποιοῦ
παραδοξοποιῷ
παράδοξοι
παράδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • strange, incredible, unusual
  • contrary to expectation, unexpected
  • extraordinary, wonderful, remarkable
 • Note: origin of English word "paradox"
 • Forms:
  • παράδοξοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • παράδοξα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • παράδοξον Adj: Acc Sing Fem
  • παραδοξότατον Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • παραδόξῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
παραδοξότατα
παραδοξότατον
παραδοξότατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most incredible
παραδοξότερον
παραδοξότερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more incredible
παραδόξου
παραδόξους
παραδόξῳ
παραδόξων
παραδόξως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: strangely, unexpectedly, astonishingly, beyond expectation, contrary to normal expectation
παράδος
παραδόσει
παραδόσεις
παραδόσεσι, παραδόσεσιν
παραδόσεων
παραδόσεως
παράδοσι, παράδοσιν
παράδοσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • delivery, handing down, handing over
  • tradition of teachings, commandments, narratives, etc.
  • act of handing down, transmission of legends, doctrines, Jewish traditional law
  • betrayal, arrest
  • surrender, capitulation (of a city)
παράδοτε
παραδοῦναι
παραδούς
παραδοῦσα
παραδοχή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • reception
 • Forms:
  • παραδοχῆς Noun: Gen Sing Fem
  • παραδοχήν Noun: Acc Sing Fem
παραδοχήν
παραδοχῆς
παραδρομαῖς
παραδρομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a running beside or over
  • traversing
  • train, retinue
  • corridor, gallery, alley
  • conduit, canal (euphemism for female genitals) (Cant 7:5/6)
 • Forms:
παραδρομῆς
παραδῶ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: παραδίδωμι
παραδῷ
παραδῴη
παρέδωκεν
παραδῶμεν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to fasten to
 • Root: παραδέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to give, transmit
 • Root: παραδίδωμι
παραδῷς
παραδώσει
παραδώσειν
παραδώσεις
παραδῶσι, παραδῶσιν
παραδώσομεν
παραδώσουσι, παραδώσουσιν
παραδώσω
παραδώσων
παραδῶτε