αὐλαί
αὐλαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: curtain, tent flap, tent door
 • Forms:
αὐλαίᾳ
αὐλαῖαι
αὐλαίαις
αὐλαίαν
αὐλαίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: αὐλαία
αὐλαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to the courtyard
 • Forms:
αὐλαῖς
αὐλαιῶν
αὔλακα
αὔλακας
αὔλακες
αὖλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: furrow, passageway in a vineyard
 • Forms:
αὔλαξι, αὔλαξιν
αὐλάρχαι
αὐλάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of the royal court, mayor of the palace
αὐλαρχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: function or office of chief of the court or temple, mayor
 • Forms:
αὐλαρχίας
αὐλάς
αὔλει
αὐλείαν
αὔλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fe,
 • Meaning: of or belonging to the court; at the door of the court
 • Forms:
  • αὐλείαν Adj: Acc Sing Fem; Adj: Gen Plur Masc/Fem
αὐλέω
 • Meaning: to play the flute, pipe
 • Forms:
  • αὐλοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • αὔλησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • αὔλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αὐλούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ηὐλήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
αὐλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • courtyard, court-enclosure, court, court yard
  • farm, farm-yard, sheepfold, farm house, sheep pen, sheep enclosure
  • temple court, outer court of temple
  • palace court
 • Forms:
αὐλῇ
αὐλήν
αὐλῆς
αὔλησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αὐλέω
αὐλητάς
αὐλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a flute-player, minstrel, piper
 • Forms:
αὐλητήν
αὐλητοῦ
αὐλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flute-girl
  • Plural: immoral women
αὐλητικῆς
αὐλητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for the flute
 • Forms:
  • αὐλητικῆς Adj: Gen Sing Fem
αὐλητῶν
αὐλίζεσθε
αὐλίζεται
αὐλίζομαι
αὐλίζω
 • Active Meaning:
  • to cause to take up one's temporary abode
 • Middle Meaning:
  • to take up one's temporary abode
  • to abide temporarily, lodge, reside
  • to stay overnight, pass the night, spend the night
  • to remain
  • to pen in, cage in
 • Forms:
Present
 • αὐλίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • αὐλίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • αὐλίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • αὐλίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ηὐλίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ηὐλιζόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ηὐλίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • αὐλισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • αὐλισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • αὐλισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • αὐλισθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
Aorist
 • αὐλισθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • αὐλισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • αὐλισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • αὐλισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • αὐλισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • αὐλισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • αὐλίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • αὐλίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • αὐλισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • αὐλισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ηὐλίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ηὐλίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ηὐλίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
αὐλίζων
αὐλισθείη
αὐλισθείς
αὐλισθῇ
αὐλισθῆναι
αὐλισθῇς
αὐλισθήσεται
αὐλισθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: αὐλίζω
αὐλισθήσομαι
αὐλισθησόμεθα
αὐλίσθητε
αὐλισθῆτε
αὐλίσθητι
αὐλισθήτω
αὐλισθῶμεν
αὐλοί
αὐλοῖς
αὐλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a flute, pipe
αὐλοῦ
αὐλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: αὐλέω
αὐλοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: αὐλέω
αὐλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: valley, a hollow way, defile, glen
 • Forms:
αὐλῶν
 • Parse #1: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: αὐλή
 • ——
 • Parse #2: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: αὐλός
αὐλῶνα
αὐλῶνας
αὐλῶνι
αὐλῶσι, αὐλῶσιν