αὐγάζον
αὐγάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: αὐγάζω
αὐγάζοντι
αὐγάζοντος
αὐγάζω
 • Meaning:
  • to appear white
  • to appear bright
  • to shine forth, see distinctly, discern
 • Forms:
  • αὐγάζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • αὐγάζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • αὐγάζοντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
  • αὐγάζοντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
  • αὐγάσαι Verb: Aor Act Infin
αὐγάς
αὐγάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: αὐγάζω
αὔγασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something that appears bright or white (skin infection)
  • shining brightness (of a rainbow), whiteness
 • Forms:
αὐγάσματα
αὐγάσματι
αὐγέω
 • Meaning: to shine, glitter
 • Forms:
  • ηὔγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
αὐγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • brightness, bright light
  • beam, gleam, glow, ray of light, radiance, sheen
  • dawn, daybreak
 • Forms:
αὐγήν
αὐγῆς