ἀδόκητοι
ἀδόκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not expecting, unexpected
 • Concord:

  Apocrypha: Wis 18:17

 • Forms:
ἀδόκιμοι
ἀδόκιμον
ἀδόκιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unapproved, worthless, castaway, rejected, reprobate, not passing the test, unqualified, disqualified
  • Of silver: impure, drossy
  • Of money: not genuine, spurious, counterfeit
  • Of money: having failed a test
 • Forms:
ἀδολέσχει
ἀδολεσχέω
 • Meaning:
  • to talk idly, prate, chatter
  • to talk
  • to meditate, ponder
  • to complain
 • Forms:
  • ἀδολέσχει Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀδολεσχῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἀδολεσχήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀδολεσχήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἠδολέσχει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἠδολέσχησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠδολέσχουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἠδολέσχουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀδολέσχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: idle talker
 • Forms:
ἀδολεσχῆσαι
ἀδολεσχήσω
ἀδολεσχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • garrulity, idle tales
  • conversation, talk
  • meditation, inner mental struggle
  • thoughts from such mental struggle
 • Forms:
ἀδολεσχίᾳ
ἀδολεσχίαν
ἀδολεσχίας
ἀδόλεσχον
ἄδολον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἄδολος
ἄδολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • sincere, pure, guileless, without fraud, without deceit
  • Of liquids: unadulterated, genuine, pure
 • Forms:
ἀδόλῳ
ἀδόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, honestly, without guile, without artifice
ᾀδομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ᾄδω
ᾀδόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ᾄδω
ᾄδοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ᾄδω
ᾄδοντες, ἄδοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ᾄδω
ᾀδόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
ἀδοξέω
 • Meaning:
  • to have a bad reputation
  • to be held in no esteem; be held in low esteem
  • to stand in ill repute
  • to be despicable
  • to be in contempt
 • Forms:
  • ἀδοξήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀδοξήσει
ἀδοξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ill-repute, low esteem, disgrace
 • Forms:
ἀδοξίᾳ
ἄδοξοι
ἄδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • inglorious, disreputable, without reputation, obscure, dishonourable
  • held in low esteem
 • Forms:
ἀδόξων
ἀδόξως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disreputable, inglorious, without honour
ᾅδου
ᾄδουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to sing
 • Root: ἀείδω
ᾄδουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: ᾄδω
ᾀδούσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: ᾄδω
ᾄδουσι, ᾄδουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
ᾀδουσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: ᾄδω