γέεννα
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Hebrew:
  • Meaning:
    • hell, gehenna
    • valley of the sons of Hinnom (Gehenna), a ravine south of Jerusalem
    • Figurative place of final condemnation
  • Forms:
γέενναν
γεέννῃ
γεέννης