ὄφει
ὀφειλάς
ὀφείλει
ὀφείλεις
ὀφειλέσει
ὀφείλεται
ὀφειλέταις
ὀφείλετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὀφείλω
ὀφειλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debtor, someone who is obligated, sinner
 • Forms:
  • ὀφειλέτου Noun: Gen Sing Masc
  • ὀφείλεται Noun: Nom Plur Masc
  • ὀφειλέταις Noun: Dat Plur Masc
ὀφειλέτου
ὀφειλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: debt, due, indebtedness, duty, obligation
 • Forms:
  • ὀφειλάς Noun: Acc Plur Fem
  • ὀφειλήν Noun: Acc Sing Fem
ὀφείλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: debt, amount owed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀφείλημαὀφειλήματα
GENὀφειλήματοςὀφειλημάτων
DATὀφειλήματιὀφειλήμασι(ν)
ACCὀφείλημαὀφειλήματα
ὀφειλήματα
ὀφειλήν
ὀφειλήσειν
ὀφειλήσῃς
ὀφειλήσουσιν
ὀφείλομεν
οφειλομενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὀφείλω
ὀφειλομένην
ὀφειλομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: ὀφείλω
ὀφειλόμενον
ὀφειλομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ὀφείλω
ὀφείλοντα
ὀφείλοντες
ὀφείλοντι
ὀφείλοντος
ὀφείλουσι
ὀφείλουσιν
ὀφείλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to owe (a sum of money to someone), be in debt
   • to owe, be indebted (to someone for something)
   • to be obligated, ought
   • to be bound (by an oath)
   • to commit a sin (against someone)
  • Passive:
   • to be due
   • to be liable to
   • to be deserved
 • Cognates: προσοφείλω
 • Forms:
  • ὀφείλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀφείλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ὀφειλέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀφείλετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὀφειλήσειν Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀφειλήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὀφειλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὀφείλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • οφειλομενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ὀφειλομένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
  • ὀφειλομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ὀφειλόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • ὀφειλομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ὀφείλοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ὀφείλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὀφείλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ὀφείλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ὀφείλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀφείλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀφείλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὄφελον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὤφειλε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὤφειλεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὠφείλετε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
  • ὠφείλομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ὤφειλον Verb: Imp act Ind 1st Sing
ὀφείλων
ὄφεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc/Voc Plur Masc
 • Root: ὄφις
ὄφελον
ὄφελος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gain, advantage, profit, benefit, usefulness
 • Note: This noun is defective in that there is no genitive or dative forms, only nominative and accusative
ὄφεσιν
ὄφεων
ὄφεως
ὀφθαλμοδουλείᾳ
ὀφθαλμοδουλείαις
ὀφθαλμοδουλείαν
ὀφθαλμοδουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eye-service
 • Forms:
  • ὀφθαλμοδουλείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ὀφθαλμοδουλείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ὀφθαλμοδουλείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ὀφθαλμοδουλίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ὀφθαλμοδουλιαις Noun: Dat Plur Fem
  • ὀφθαλμοδουλίαν Noun: Acc Sing Fem
ὀφθαλμοδουλίᾳ
ὀφθαλμοδουλιαις
ὀφθαλμοδουλίαν
ὀφθαλμοί
ὀφθαλμοῖς
ὀφθαλμόν
ὀφθαλμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eye, sight
 • Cognates: ὑψηλόφθαλμος
 • Forms:
  • ὀφθαλμοί Noun: Nom Plur Masc
  • ὀφθαλμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ὀφθαλμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ὀφθαλμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ὀφθαλμούς Noun: Acc Plur Masc
  • ὀφθαλμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ὀφθαλμῶν Noun: Gen Plur Masc
ὀφθαλμοῦ
ὀφθαλμούς
ὀφθαλμοφανῶς
ὀφθαλμῷ
ὀφθαλμῶν
ὀφθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὀφθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ὁράω
ὀφθεῖσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ὁράω
ὀφθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὀφθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ὁράω
ὀφθέντι
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὀφθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὀφθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: ὁράω
ὀφθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ὄφθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass imp 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ὀφθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: ὁράω
ὄφιν
ὀφιόδηκτον
ὀφιόδηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: snake-bitten, bitten by a serpent
 • Forms:
  • ὀφιόδηκτον Adj: Acc Sing Masc
ὀφιομάχην
ὀφιομάχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • locust (a kind of), grasshopper
  • snake-fighter
  • cantharus (a kind of lizard)
 • Forms:
  • ὀφιομάχην Noun: Acc Sing Masc
ὄφις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: snake, serpent
 • Forms:
  • ὄφει Noun: Dat Sing Masc
  • ὄφεις Noun: Nom/Acc/Voc Plur Masc
  • ὄφεσι(ν) Noun: Dat Plur Masc
  • ὄφεων Noun: Gen Plur Masc
  • ὄφεως Noun: Gen Sing Masc
  • ὄφιν Noun: Acc Sing Masc
ὀφλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to owe, be condemned
 • Forms:
  • ὄφλησαι Verb: Aor Act Infin
ὄφλησαι
ὄφλησιν
ὄφλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: penalty, punishment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὄφλησιςὀφλήσεις
GENὀφλήεωςὀφλήσεων
DATὀφλήσειὀφλήσεσι(ν)
ACCὄφλησινὀφλήσεις
ὀφλισκάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become a debtor, incur a charge of, become guilty of (something)
ὀφρύας
ὀφρύος
ὀφρῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • brow, eyebrow, forehead
  • edge (of a cliff)
 • Forms:
  • ὀφρύας Noun: Acc Plur Fem
  • ὀφρύος Noun: Gen Sing Fem
  • ὀφρύων Noun: Gen Plur Fem
ὀφρύων