ὄφει
ὀφειλάς
ὀφείλει
ὀφείλεις
ὀφειλέσει
ὀφείλεται
ὀφειλέταις
ὀφείλετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὀφείλω
ὀφειλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • debtor
  • someone who is obligated
  • sinner
 • Forms:
ὀφειλέτου
ὀφειλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: debt, due, indebtedness, duty, obligation
 • Forms:
ὀφείλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: debt, amount owed
 • Forms:
ὀφειλήματα
ὀφειλήν
ὀφειλήσειν
ὀφειλήσῃς
ὀφειλήσουσι, ὀφειλήσουσιν
ὀφείλομεν
ὀφειλόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὀφείλω
ὀφειλομένην
ὀφειλομένης
ὀφειλόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ὀφείλω
ὀφειλομένους
ὀφείλοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀφείλω
ὀφείλοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Meaning: to owe
 • Root: ὀφείλω
ὀφείλοντες
ὀφείλοντι
ὀφείλοντος
ὀφείλουσι, ὀφείλουσιν
ὀφείλω
 • Active Meaning:
  • to owe (a sum of money to someone), be in debt
  • to owe, be indebted (to someone for something)
  • to be obligated, ought, should
  • to be bound (by an oath)
  • to commit a sin (against someone)
  • ὄφελον + finite verb introduces an unreal or intense wish would that, if only, it would have been better if

   ὄφελον ἀπεθάνομεν
   would that we had died (Ex 16:3)

   ὄφελον κατευθυνθείησαν αἱ ὁδοί μου
   would that my ways were directed (Ps 118/119:5)

 • Passive:
  • to be due
  • to be liable to
  • to be deserved
 • Forms:
Present
 • ὀφείλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὀφείλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὀφείλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὀφείλετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὀφείλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὀφείλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὀφείλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Active Participles
 • ὀφείλοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ὀφείλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὀφείλοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ὀφείλοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὀφείλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ὤφειλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὠφείλετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ὠφείλομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ὤφειλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὤφειλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὀφειλέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὀφειλήσειν Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὀφειλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ὀφειλήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὄφελον Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
ὀφείλων
ὄφεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc/Voc Plur Masc
 • Root: ὄφις
ὄφελον
ὄφελόν γε
 • Parse: particle
 • Meaning: would that indeed
 • Concord:

  NT: 1Cor 4:8
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ὄφελος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gain, advantage, profit, benefit, usefulness
 • Note: This noun is defective in that there is no genitive or dative forms, only nominative and accusative
ὄφεσι, ὄφεσιν
ὄφεων
ὄφεως
ὀφθαλμοδουλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eye-service
 • Forms:
ὀφθαλμοδουλείᾳ
ὀφθαλμοδουλείαις
ὀφθαλμοδουλείαν
ὀφθαλμοδουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eye-service
 • Forms:
ὀφθαλμοδουλίᾳ
ὀφθαλμοδουλιαις
ὀφθαλμοδουλίαν
ὀφθαλμοί
ὀφθαλμοῖς
ὀφθαλμόν
ὀφθαλμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eye, sight
 • Forms:
ὀφθαλμοῦ
ὀφθαλμούς
ὀφθαλμοφανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: visibly, conspicuous, conspicuously, within eyesight
ὀφθαλμῷ
ὀφθαλμῶν
ὀφθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὀφθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: ὁράω
ὀφθεῖσαν
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • Root: ὁράω
ὀφθέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὀφθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: ὁράω
ὀφθέντι
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ὀφθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ὀφθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: ὁράω
ὀφθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ὄφθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὀφθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ὀφθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: ὁράω
ὄφιν
ὀφιόδηκτον
ὀφιόδηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: snake-bitten, bitten by a serpent
 • Forms:
ὀφιομάχην
ὀφιομάχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • locust (a kind of), grasshopper
  • snake-fighter
  • cantharus (a kind of lizard)
 • Forms:
  • ὀφιομάχην Noun: Acc Sing Masc
ὄφις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: snake, serpent
ὀφλέω
 • Meaning: to owe, be condemned
 • Forms:
  • ὄφλησαι Verb: Aor Act Infin
ὄφλησαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὀφλέω
ὄφλησιν
ὄφλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: penalty, punishment
ὀφλισκάνουσι, ὀφλισκάνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to become a debtor
 • Root: ὀφλισκάνω
ὀφλισκάνω
 • Meaning: to become a debtor, incur a charge of, become guilty of (something)
ὀφρύας
ὀφρύος
ὀφρῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • brow, eyebrow, forehead
  • edge (of a cliff)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὀφρῦςὀφρύες
GENὀφρύοςὀφρύων
DATὀφρύιὀφρύσι
ACCὀφρῦνὀφρύας
ὀφρύων